จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 4,610,400 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12 คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 2 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 114,597,090 บาท งบดำเนินการ (ประกันสังคม) จำนวน 4,288,836 บาท ให้ ผอ.สพด 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน (อำนวยการ,จ้างเหมาบุคลากร) จำนวน 48,958,000 บาท รธพ.บร,รธพ.วก,รธพ.ปก,ผอ.ตสน,ผอ.กพร,ลนก,ผอ.กกจ,ผอ.กค,ผอ.สวพ,ผอ.กผง,ผอ.สสผ,ผอ.ศทส,ผอ.สวด,ผอ.กวจ,ผอ.กสด,ผอ.กทช และ ผอ.กนผ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 13,360,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,สพด ต่างๆ และ ผอ.ศูนย์ฯ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 20,891,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-5 และ สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 14,185,200 บาท ให้ ผอ.สพข 6-12,ผอ.สพด ต่างๆ และ ผอ.ศพล คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 56,231,360 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศพล,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 8 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 10,391,546 บาท ให้ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 9 งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 1,000,000 บาท ให้ อธพ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 10 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 445,000 บาท ให้ ผอ.สพด สุพรรณบุรี คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 11 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 884,000 บาท ให้ ผอ.สพด กาญจนบุรี และผอ.สพด สงขลา คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 12 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด ตราด คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 13 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 4,681,600 บาท ให้ ผอ.สพด หนองคาย คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 14 งบลงทุน (อาคารจอดรถ,รั้วคอนกรีต) จำนวน 6,320,700 บาท ให้ ผอ.สพด บุรีรัมย์,ผอ.สพด มหาสารคาม,ผอ.สพด หนองคาย,ผอ.สพด บึงกาฬ,ผอ.สพด เพชรบุรี,ผอ.สพด นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด นราธิวาช คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 15 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 2,361,975 บาท ให้ ผอ.สพข 11 และ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 16 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 4,254,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 17 งบลงทุน (หญ้าแฝก) จำนวน 320,150,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศพล. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 2,599 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 19  งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 3,336 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 496 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน  จำนวน 2,248,850 บาท ให้ ผอ.กกจ. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 22 งบดำเนินงาน   จำนวน  1,280,000 บาท ให้ อธพ., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.สวด. และ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 23 งบลงทุน  (ค่าก่อสร้าง) จำนวน 43,277,830 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 24 งบลงทุน  จำนวน 1,853,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 25 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,819,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด และ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 26 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 27 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นา) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 28 งบลงทุน  จำนวน 9,462,800 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 29 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 4,080,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 30 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ)  จำนวน 6,551,590 บาท  งบดำเนินงาน  (ประกันสังคม)   จำนวน 241,314 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช., และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 31 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 21,200 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 32 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 33 งบดำเนินงาน  (สนับสนุนผชช.) จำนวน 780,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 34 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 35 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นา) จำนวน 796,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 36 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 292,800 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 37 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 1,079,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน  (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 943 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สวด. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 39 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,200 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 40 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,181,025 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 41 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 175,200 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 42 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 94,160 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 43 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,683,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 44 งบลงทุน  (จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) จำนวน 4,274,940 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 45 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 13,756,700 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 46 งบดำเนินงาน   (ค่าสาธารณูปโภค)  จำนวน 46,854 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 47 งบดำเนินงาน  (อำนวยการ)  จำนวน 72,066,350 บาท  ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช., และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 48 งบลงทุน   (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำฯ)  จำนวน 267,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 49 งบรายจ่ายอื่น   (ต่างประเทศ ณ ตุรกี)  จำนวน 581,800 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 50 งบรายจ่ายอื่น   (ต่างประเทศ ณ มาเลเซีย)  จำนวน 103,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce