จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 817 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์) จำนวน 1,499 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 818 งบดำเนินงาน จำนวน 1,275,500 บาท ผอ.สพข.1,3,สระแก้ว,ฉะเงเทรา,แม่ฮองสอนและผอ.สพด.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 807 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) จำนวน 7,088,870 บาท ผอ.สพข.12และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 801 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางำไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 460,300 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 803 งบบุคลากร(ค่าครองชีพเพิ่มเติม) งบดำเนินการ(ประกันสังคมเพิ่มเติม) จำนวน 158,340, บาท ผอ.สพข.3,4,6,9,11,12 ,สพด.ต่างๆ,ศขซและผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 804 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 206,400 บาท ผอ.สพข.1และผอ.อยุธยา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 809 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 40,259,052 บาท ผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 810 งบลงทุน (ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำ) จำนวน 6,000,000 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 811 งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรงบประมาณจากสพข.11ไปให้สวด) จำนวน 20,000 บาท ผอ.สวดและผอ.สพข.11
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 812 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 545,732 บาท ผอ.นครราชสีมา,ร้อยเอ็ดและผอ.สพด.นครพนม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 813 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 6,381,750 บาท ผอ.สพด.กาฬสินธุ์,พิษณุโลกและผอ.ภูเก็ต
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 814 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 719,000 บาท ผอ.สพด.ศรีสะเกษ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 815 งบดำเนินงาน (จัดซื้อเมล็ดพันธุ์) จำนวน 6,175,500 บาท ผอ.สพข.3,สพด.นครนายก,ปทุมธานี,ร้อยเอ็ด,แม่ฮองสอนและผอ.สพด.พะเยา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 816 งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรจาก กผงไปให้กสด) จำนวน 100,000 บาท ผอ.กผงและผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 805 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) จำนวน 6,658,500 บาท ผอ.สพข.10,สพด,อ่างทองและผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 806 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) จำนวน 603,300 บาท ผอ. สพข.3และผอ.สพด.ชัยนาท.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 808 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) จำนวน 175,350 บาท ผอ.สพด.เชียงราย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 802 งบดำเนินงาน (ค่าสไปรษณีย์) จำนวน 749 บาท ผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 798 งบดำเนินงาน (ค่าบรการ Sim-Cand) จำนวน 534 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 799 งบดำเนินงาน (ค่าใชจ่ายในการจัดประชุมฯ) จำนวน 72,900 บาท ลนก.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 800 งบดำเนินงาน (ปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) จำนวน 3,500,000 บาท ผอ.ศทส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 789 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,200 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 792 งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรจาก กสด ไปให้ สพข.3) จำนวน 350,000 บาท ผอ.กสดและผอ.สพข.3
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 793 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 24,000 บาท ผอ.สพข.6
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 794 งบดำเนินงาน (โครงการรวมใจภักดิ์ฯ) จำนวน 75,950 บาท ผอ.สพด.เพชรบูรณ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 795 งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรจาก สพข.2 ไปให้ ศพซ) จำนวน 170,000 บาท ผอ.สพข.2และผอ.ศขซ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 796 งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 990,990 บาท ผอ.สพด.กาฬสินธุ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 797 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 22,500 บาท ลนกและผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 768 งบดำเนินงาน (ค่าใช่จ่ายดำเนินการจัดประชุมนานาชาติฯ) จำนวน 8,116,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 777 งบดำเนินงาน (โครงการกลุ่มเกษตรกรฯ) จำนวน 6,664,100 บาท ผอ.กวจและผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 779 งบดำเนินงาน (สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม) จำนวน 399,872 บาท ผอ.สพด.เพชรบุรี,สมุทรสาคร,ตรังและศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 780 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง) จำนวน 22,170 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 781 งบดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 45,836 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 782 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 21,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 783 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 22,500 บาท ผอ.สวดและผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 784 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 270 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 785 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายจัดประชุมวิชาการฯ) จำนวน 615,000 บาท ผอ.กวจและผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 787 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 112,500 บาท(โอนงบประมาณจากสพข.9ไปให สพด.สุโขทัย) ผอ.สพข.9แลพะสพด.สุโขทัย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 788 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 690,3956 บาท ผอ.สพข.5,6และผอ.สพข.7
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 790 งบดำเนินงาน (สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม) จำนวน 1,117,440 บาท ผอ.สพด.เพชรบุรีและผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 791 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 356,250 บาท ผอ.สพด.พัทลุง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 778 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 634 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 769 งบดำเนินงาน (ปุ๋ยหมักสูตรพรัราชทาน เพิ่มเติม) จำนวน 8,116,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 770 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 6,522,127 บาท ผอ.สำนัก/กอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 771 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 824,430 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 772 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 557,090 บาท ผอ.สพด.จันทบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 773 งบลงทุน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก เพิ่มเติม) จำนวน 29,809,350 บาท ผอ.สพข.6,10และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 774 งบดำเนินงาน (จัดซื้อปูนโดโลไมท์) จำนวน 340,000 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 775 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 6,900 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 776 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 17,500 บาท ผอ.สพข.3
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 759 งบดำเนินงาน (ค่าน้ำประปา) จำนวน 676 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 760 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,200 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 761 งบลงทุน (สูญเสียหน้าดิน) จำนวน 846,000 บาท ผอ.สพด.เลย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 762 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 878,250 บาท ผอ.สพด.เชียงใหม่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 763 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 100,000 บาท ผอ.สพข.6
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 764 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.6ไปให้ สพด.ต่างๆ ) จำนวน 400,000 บาท ผอ.สพข.6,สพด.เชียงใหม่,แม่ฮองสอน,ลำปางและผอ.สพด.ลำพูน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 765 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 765 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 766 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 767 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุมนานาชาติฯ) จำนวน 3,619,000 บาท ผอ.กวจ,กนผ,สวดและผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี ผอ. 2558 ครั้งที่ 757 งบดำเนินงาน (ค่าสเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 758 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ ไปให้ สพข.3และสพข.5) จำนวน 11,000 บาท ผอ.กวจ,สพข.3และผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 755 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในกาสรเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 139,850 บาท ผอ.สสว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 756 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง ไปให้ สพด.สมุทรปราการ) จำนวน 100,000 บาท ผอ.กผงและผอ.สพด.สมุทรปราการ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 746 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 1,978,800 บาท ผอ.สพด.พิจิตร
จัดสรรงบประมาณปี ผอ. 2558 ครั้งที่ 747 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 41,000 บาท ผอ.สพข.7และผอ.สพข.9
จัดสรรงบประมาณปี ผอ. 2558 ครั้งที่ 748 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์มือถือ) จำนวน 7,000 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 750งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 617,750 บาท ผอ.สพด.สตูล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 749 งบลงทุน จำนวน 21,402,000 บาท ผอ.สพด.เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปางและผอ.สพด.แม่ฮองสอน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 751 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,480,000 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 752 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สวด ไปให้ สพข.5) จำนวน 119,400 บาท ผอ.สวดและผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี ผอ. 2558 ครั้งที่ 753 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 3,615 บาท ผอ.กวจและผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี ผอ. 2558 ครั้งที่ 754 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 685,187 บาท ผอ.ศพท
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce