จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3098 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3099 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3100 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 576,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,080 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3101 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 522,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3102 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3103 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,655,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,440 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3092 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท ให้ ผอ.กทช., ผอ.สวพ., ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3093 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce