จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3164 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3165 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 585,000 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3166 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ กวจ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3167 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920,800 บาท ให้ ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3170 ลว.2ธ.ค.2562) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3171 ลว.2ธ.ค.2562) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3172 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,137,900 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3173 ลว.2ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,360 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3174 ลว.3ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท ให้  ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3175 ลว.3ธ.ค.2562) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3176 ลว.3ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,200 บาท ให้  ผอ.กผง. ผอ.กสด. ผอ.สวด. ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3177 ลว.3ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 22,204,600 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3178 ลว.3ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000 บาท ให้  ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3187 ลว.4ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้  ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3190 ลว.4ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3191 ลว.4ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,885 บาท ให้  ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3193 ลว.4ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3194 ลว.4ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3199 ลว.6ธ.ค.2562) งบบุคลากร (เงินทดแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,296 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี2562ไปพลางก่อน(กษ 0803.04/3201 ลว.6ธ.ค.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน7,210,936บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน219,045บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,429,981บาทให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3206 ลว.9ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428 บาท ให้  ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3207 ลว.9ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753 บาท ให้  ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3210 ลว.9ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,249 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3214 ลว.11ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ให้  ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3217 ลว.11ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 599,000 บาท ให้  ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3221 ลว.12ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,550 บาท ให้  ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3222 ลว.12ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 789,250 บาท ให้  ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3223 ลว.12ธ.ค.2562)  งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,852,000 บาท ให้  ผอ.สพข.2 ผอ.สพด.ชลบุรี ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.ระยอง ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3228 ลว.13ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท ให้  ผอ.กสด. ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3229 ลว.13ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 398 บาท ให้  ผอ.สวด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3235 ลว.16ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,700 บาท ให้  ผอ.สพด.กทม. ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3236 ลว.16ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,726,850 บาท ให้  ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3238 ลว.16ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880 บาท ให้  ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3242 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้  ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3243 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 518 บาท ให้  ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3244 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,941 บาท ให้  ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3245 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,621 บาท ให้  ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3246 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 648,000 บาท ให้  ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3247 ลว.17ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,051,320 บาท ให้  ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3253 ลว.18ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,384 บาท ให้  ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3254 ลว.18ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32 บาท ให้  ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3255 ลว.18ธ.ค.2562) งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)จำนวน 3,223,661 บาท งบดำเนินงาน (ประกันสังคม)จำนวน 580 บาท ให้ ผอ.สพข.1-7 ผอ.สพข.9-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3259 ลว.19ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872 บาท ให้  ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3268 ลว.23ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้  ผอ.สสผ. ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3269 ลว.23ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,140,500 บาท ให้  ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3270 ลว.23ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,763,200 บาท ให้  ผอ.สพข.1 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3288 ลว.26ธ.ค.2562) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3289 ลว.26ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3290 ลว.26ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 589,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3299 ลว.27ธ.ค.2562) ง งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 639,500 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3300 ลว.27ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,350,130 บาท ให้ ผอ.สพข.9 ผอ.สพด.นครสวรรค์ ผอ.สพด.ตาก ผอ.สพด.กำแพงเพชร ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3301 ลว.27ธ.ค.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,630,500 บาท ให้ ผอ.สพข.7 ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.แพร่ และ ผอ..สพด.เชียงราย

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce