โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน ธันวาคม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3098 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3099 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สวด.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3100 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 576,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,080 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3101 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 522,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3102 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3103 ลว.1ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,655,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,440 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3092 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท ให้ ผอ.กทช., ผอ.สวพ., ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3093 ลว.1ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3108 ลว.2ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3109 ลว.2ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 387,500 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3110 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,045,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3112 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,140,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3113 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,900 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3114 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 777,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3115 ลว.2ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,591,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3116 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3117 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,363,000 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3119 ลว.2ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 253,300 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3131 ลว.3ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3122 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 797,700 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3123 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3124 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,712,500 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู และ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3125 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,068,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3126 ลว.2ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,061,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,760 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3132 ลว.3ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3133 ลว.3ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3135 ลว.3ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,459,920 บาท ให้ ผอ.ศทส.และผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3136 ลว.4ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3142 ลว.7ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3153 ลว.9ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3154 ลว.9ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,306,600 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3155 ลว.9ธ.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,948,398 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3156 ลว.9ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3157 ลว.9ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,631,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3158 ลว.9ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,267,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3163 ลว.14ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,954,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,280 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3164 ลว.14ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,849,548 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3165 ลว.14ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3166 ลว.14ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,500 บาท ให้ ผอ.ศขง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3174 ลว.15ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3177 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3178 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์ และ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3179 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3182 ลว.15ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,446 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สวด., ผอ.สสผ. และ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3183 ลว.15ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,500 บาท ให้ ผอ.สวพ., ผอ.กวจ. และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3184 ลว.15ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3185 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,136,860 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,920 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3186 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,136,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3187 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,406,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,320 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3188 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 391,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,760 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3189 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,067,660 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3190 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,625,538 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3191 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3192 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3193 ลว.15ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,700 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3194 ลว.15ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3199 ลว.16ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,493 บาท ให้ ผอ.กวจ.และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3200 ลว.16ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,707 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3201 ลว.16ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,307,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนครและผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3202 ลว.16ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3203 ลว.16ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,230 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3204 ลว.16ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,050,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ,ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ,ผอ.สพด.ลำพูน และผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3208 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,267,200 บาท ให้ ผอ.สพข.1, ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3209 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 821,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3210 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 546,750 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3211 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3212 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 766,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3213 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,120,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3214 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,474,597 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,160 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3215 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 824,200 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3216 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3217 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3218 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,211 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3219 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3220 ลว.17ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,206,960 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3221 ลว.17ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,325,850 บาท ให้ ผอ.สพข.1, ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3222 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,900 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3223 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3-5, ผอ.สพด.สุรินทร์, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.ยโสธร, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3229 ลว.18ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก, ผอ.สพด.อุตรดิตถ์, ผอ.สพด.พิจิตร, ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3230 ลว.18ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,049,214 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.อุบลราชธานี และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3231 ลว.18ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3232 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท ให้ ผอ.กนผ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3233 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.นนทบุรี และ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สสผ., ผอ.สพด.นนทบุรี และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3234 ลว.18ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3238 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,921,545 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3239 ลว.18ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,209 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3240 ลว.18ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3245 ลว.21ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 511,300 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3246 ลว.21ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3247 ลว.21ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3248 ลว.21ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,363,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3250 ลว.21ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,491,647 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3251 ลว.21ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,887,393 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3252 ลว.21ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,726,316 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3253 ลว.21ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3259 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,292,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,840 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3260 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359,934 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3261 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 783,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,520 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3262 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,945,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,160 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3264 ลว.22ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3265 ลว.22ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,259 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี, ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา และ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3266 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3267 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,076,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3268 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 834,950 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา และ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3269 ลว.22ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,298,482 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน, ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3273 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3275 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 884,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3276 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 655,443 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,560 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3277 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 516,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,320 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3278 ลว.23ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 605,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3279 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3280 ลว.23ธ.ค.2563) งบอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,300 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3281 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,956,842 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3282 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3283 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,025,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3285 ลว.23ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี, ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3286 ลว.23ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,469,250 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3292 ลว.25ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.กนผ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3296 ลว.25ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,000 บาท ให้ ผอ.ศขง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3297 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,830 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3298 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3299 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,986,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3300 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3301 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,375,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3302 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก, ผอ.สพด.อุตรดิตถ์, ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3303 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,258,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3304 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,217,500 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3306 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,527,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3309 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,289,644 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,280 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3310 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,638,243 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,960 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3311 ลว.25ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,468,400 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศพล., ผอ.ศพท., ผอ.ศขซ., ผอ.ศขง. และ ผอ.ศนพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3312 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3313 ลว.25ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3314 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3315 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 857,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3316 ลว.25ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,629,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3317 ลว.28ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,508,700 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3318 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี, ผอ.สพด.กระบี่ และ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3319 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น, ผอ.สพด.สกลนคร, ผอ.สพด.หนองบัวลำภู และ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3325 ลว.28ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,011,200 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3326 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,947,100 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3327 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3328 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,507,295 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3329 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,058,400 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3331 ลว.28ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,250 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3332 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา, ผอ.สพด.สุรินทร์, ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3333 ลว.28ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,276,970 บาท ให้ ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3335 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3336 ลว.28ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3337 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 961,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3338 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,158,500 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์, ผอ.สพด.อุตรดิตถ์, ผอ.สพด.เลย และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3339 ลว.28ธ.ค.2563) โอนเปลี่ยนแปลง งบอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 863,910 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3340 ลว.28ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,610,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน, ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3346 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3347 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3348 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,698 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี, ผอ.สพด.ปราจีนบุรี, ผอ.สพด.ระยอง, ผอ.สพด.ตราด และ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3349 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,947,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3350 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3351 ลว.29ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3352 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3353 ลว.29ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน, ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3365 ลว.29ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3371 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3372 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน, ผอ.สพด.แพร่, ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3373 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3374 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,840 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3375 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,514,250 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3377 ลว.30ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3378 ลว.30ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3379 ลว.30ธ.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,699,862 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3380 ลว.30ธ.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.เชียงราย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ รธพ.ปก และ ผอ.สพด.เชียงราย

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce