มอบอำนาจ สำนัก/กอง

จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 506 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จำนวน 4,156,177 บาท ผอ.สพข.1-12,สพด.ต่างๆ,ศขฃ,และผอ.ศพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 497 งบดำเนินงาน (สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน) จำนวน 1,650,000 บาท ผอ.สวจ,กผง,สวด,กทช,และผอ.สพข.1-12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 507 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 877,500, บาท ผอ.สพด.แม่ฮองสอน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 508 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 11,100 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 509 งบลงทุน (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 800,000 บาท ผอ.สพข.2
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 510 งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ไทย – กัมพูชา ACMECS) จำนวน 158,500 บาท ผอ.สสว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 511 งบดำเนินงาน (เมล็ดพันธุ์นิคมการเกษตร) จำนวน 130,000 บาท ผอ.สพด.ตาก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 444 งบดำเนินงาน จำนวน 45,927,200, บาท สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 485 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,250,000 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 486 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 68,293 บาท (โอนกลับส่วนกลาง) ผอ.สพด.ชัยนาท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 487 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์) จำนวน 2,000 บาท ผอ.สสว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 488 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 489 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 490 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 1,425 บาท ผอ.กกจปละผอ.สวจ.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 491 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 41,395,500 บาท ผอ.สพ.กาฬสินธุ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 492 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 19,050,917 บาท ผอ.สพด.เพชรบูรณ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 493 งบลงทุน (การแพร่กระจายของดินเค็ม(ทุ่งสัมฤทธิ์) จำนวน 1,080,000 บาท ผอ.สพข.3,สสว,สวจ,กทชและผอ.สพด.นครราชสีมา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 494 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติม) จำนวน 3,746,408 บาท ผอ.สพข.12และผอ.ปัตตานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 495 งบอุดหนุน (ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ UNCCD) จำนวน 703,734 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 496 งบลงทุน (ค่าจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ) จำนวน 227,200, บาท ผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 498 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 6,849,000 บาท ผอ.สพด.สพด.ศรีสะเกษ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 499 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 3,889,208 บาท ผอ.สพด.ลพบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 500 งบลงทุน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก เพิ่มเติม) จำนวน 2,400,000 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 501 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 26,515,522 บาท ผอ.สพด.ยโสธร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 502 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มเติม) จำนวน 1,960,000 บาท ผอ.ศขซ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 503 งบดำเนินงาน (ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 1,399,150 บาท ผอ.สพข.6,12และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 504 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 1,615,000 บาท ผอ.สสว,สวด,กทช,สพข.2,6-9และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 505 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัยต่อเนื่องตามนโยบาย) จำนวน 2,340,000 บาท ผอ.สวจ,สวด,กทชและผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 484 งบลงทุน (โอนจัดสรรงบประมาณจากสวพให้สพข.8) จำนวน 90,000 บาท ผอ.สวพและผอ.สพข.8
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 480 งบลงทุน (พื้นที่ความเสี่ยงต่อดินถล่มเพิ่มเติม) จำนวน 23,616,000 บาท ผอ.สพด.เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,และผอ.สพด.แม่ฮองสอน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 474 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 6,367,466 บาท ผอ.สพด.เชียงใหม่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 444 งบดำเนินงาน (ผลิตปุ๋ยอิมทรีย์สูตรพระราชทาน) จำนวน 45,927,200 บาท ผอ.สพข.5 และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 472 งบดำเนินงาน จำนวน 29,270,900 บาท ผอ.สพข.1-12,สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 465 งบดำเนินงาน (ค่าบริการ Sim - Card) จำนวน 792 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 466 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 37,500 บาท ลนก, ผอ.กนผและผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 467 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 25,890,025 บาท ผอ.สพด.อำนาจเจริญ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 468 งบลงทุน (งบ กปร) จำนวน 75,000, บาท ผอ.สวจและผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 469 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 1,040,000 บาท อธพ, ผอ.สพข.4,สพข.10และผอ.สพข.12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 470 งบดำเนินงาน (โดโลไมท์นิคมการเกษตร) จำนวน 3,359,850 บาท ผอ.สพข.11,สพด.นครศรีธรรมราชและผอ.สพด.กระบี่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 471 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 33,555,891 บาท ผอ.สพด.อุดรธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 473 งบดำเนินงาน (เผยแพร่และประชาสัมพันธุ์งานพัฒนาที่ดินฯ) จำนวน 1,980,000 บาท ลนก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 475 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 10,220,00 บาท ผอ.สพด.เชียงราย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 476 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 238,987 บาท ผอ.สพด.นครพนม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 477 งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 2,869,111 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 478 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000 บาท ผอ.กนผ
94.จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 479 งบดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 2,333 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 481 งบดำเนินงาน (ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการการสัมนาปฏิบัติการฯ) จำนวน 568,000 บาท ผอ.สสวและผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 482 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 3,500 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 483 งบดำเนินงาน (ค่าน้ำประปา) จำนวน 3,138 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 431 งบดำเนินงาน จำนวน 692,200, บาท ลนก และ ผอ.สพด.สระบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 458 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 278,100 บาท ผอ.สพด.ยะลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 459 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 14,502,006 บาท ผอ.สพด.อุตรดิตถ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 460 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 22,975,000 บาท ผอ.สพด.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 461 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 14,070,300 บาท ผอ.สพด.สระแก้ว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 462 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณย์) จำนวน 4,678 บาท ลนก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 463 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 13,988,964 บาท ผอ.สพด.อุบลราชธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 464 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) จำนวน 620,500, บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 417 งบดำเนินงาน (โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มที่ดินที่เข้มแข็ง) จำนวน 50,000,000 บาท ผอ.สพด.ต่างๆและ ผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 440 งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 900 บาท ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 443 งบลงทุน (การป้องกันการเพิ่มระดับน้ำใต้ดินเค็มฯ) จำนวน 1198,500, บาท ผอ.สพข.3
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 445 งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 1,440,000 บาท ผอ.สพด.กระบี่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 446 งบดำเนินงาน (ค่าน้ำประปา) จำนวน 676 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 448 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 338,781, บาท ผอ.สพด.อุดรธานีและผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 449 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soil Quality Project”) จำนวน 95,125 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 450 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 266,250 บาท ผอ.สพด.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 451 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 457,750 บาท ผอ.สพด.กระบี่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 452 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 241,960, บาท ผอ.กผงและผอ.ศสท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 454 งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 850,000 บาท ผอ.สสว,สพข.8,สวดและผอ.สพด.เพชรบูรณ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 456 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณ๊ย์) จำนวน 3,103 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 457 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 10,500 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 453 งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 500,000, บาท ผอ.สพข.8
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 455 งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 10,000, บาท ผอ.สสว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 424 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,200 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 425 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 3,000 บาท ผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 435 งบลงทุน (ทุ่งหมาหิว) จำนวน 11,001,000 บาท ผอ.สพด.อุบลราชธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 436 งบลงทุน (ทุ่งกุลาร้องไห้) จำนวน 15,616,00 บาท ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 437 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพิ่อปลูกปาล์มน้ำมัน) จำนวน 2,592,068 บาท ผอ.สพข.12และผอ.สพด.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 441 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 6,954,207 บาท ผอ.สำนัก/กอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 442 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 16,000 บาท ผอ.สพข.2
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 403 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ) จำนวน 400,000 บาท ผอ.สพข.1
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 423 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 650,600 บาท ผอ.สพด.นครสวรรค์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 427 งบลงทุน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม) จำนวน 2,400,000 บาท ผอ.สพด.กาฬสินธุ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 428 งบดำเนินงาน (โครงการบ้านเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 659,600, บาท ผอ.กทช,สพข.2,4,5,6,10,12,สพด.จันทบุรี,สรีสะเกษ,หนองคาย,เชียงใหม่,ราชบุรี,พัทลุง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 429 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 140 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 430 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 191,518 บาท ผอ.สพด.เพชรบูณ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 432 งบดำเนินงาน (อำนวยการ,PMQA) จำนวน 698,500 บาท ผอ.กพร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 433 งบดำเนินงาน (เมล็ดพันธุ์นิคมการเกษตร) จำนวน 444,640, บาท ผอ.สพด.กระบี่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 434 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 565,000, บาท ผอ.สวจและผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 438 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 392,400, บาท ผอ.สพข.2และผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 439 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 66,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 418 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 19,849,000 บาท ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 419 งบดำเนินงาน (จ้างเผยแผร่ประชาสัมพันธุ์ฯ) จำนวน 4,900,000 บาท ลนก.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 420 งบลงทุน (ดินถล่ม) จำนวน 1,016,000 บาท ผอ.สพด.สุราษฏร์ธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 421 งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 2,350,000 บาท ผอ.สพข.6 -10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 415 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์) จำนวน 4,000 บาท รธพ.ยฃบร และ ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 416 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 750,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 405 งบดำเนินงาน (พัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปผนการตรวจสอบประจำปี) จำนวน 4,454,000 บาท ผอ.สพข.1-12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 407 งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 713,500 บาท ผอ.สพด.ชุมพร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 408 งบลงทุน (ทะเลสาปสงขลา) จำนวน 950,496 บาท ผอ.สพด.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 409 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 3,069,000 บาท ผอ.สพด.อำนาเจริญและผอ.สพด.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 410 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) จำนวน 1,300,000 บาท ผอ.สวจ,กทช,สพข.1,4,7,9และผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่411 งบดำเนินงาน (สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ) จำนวน 17,050,000 บาท ผอ.สพข.1-12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 412 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 69,015 บาท ลนก และ งบดำเนินงาน (จัดงานวันเกษตรภาคอิสาน) จำนวน (100,000) ผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 413 งบลงทุน (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 15,478,000 บาท ผอ.สพด.ลำปาง (โอนกลับส่วนกลาง)
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 414 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000, บาท ผอ.สสว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 404 งบลงทุน (ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ) จำนวน 4,454,000 บาท ผอ.สพข.1-12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 402 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 74,700 บาท ผอ.กผง
1.จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 385 งบดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 4,402 บาท ผอ.สพด.กทม
2.จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 386 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 10,020 บาท ลนก,ผอ.กกจ,กผง,สวดและผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 387 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 725,000 บาท ผอ.สพด.ขอนแก่นและผอ.สพด.สุโขทัย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 388 งบลงทุน (แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน) จำนวน 23,000,001 บาท ผอ.สพด.เลย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 390 งบลงทุน (แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน) จำนวน 1,769,500 บาท ผอ.สพด.เพชรบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 391 งบลงทุน (แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน) จำนวน 3,096,255 บาท ผอ.สพด.แพร่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 392 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน) จำนวน 3,193,620 บาท ผอ.สพด.ฉะเชิงเทราและผอ.สพด.บุรีรัมย์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 393 งบลงทุน (แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,829,000 บาท ผอ.สพด.ตาก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 394 งบลงทุน (แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน) จำนวน 10,387,804 บาท ผอ.สพด.มหาสารคาม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 397 งบดำเนินงาน (โดโลไมท์นิคมการเกษตร) จำนวน 172,800 บาท ผอ.สพข.9,สพด.ตาก,กำแพงเพชรและผอ.สพด.อุทัยธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 400 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน) จำนวน 2,152,200 บาท ผอ.สพด.กระบี่
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce