จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 745 งบลงทุน จำนวน 9,789,380 บาท ผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 741 งบลงทุน จำนวน 3,213,227 บาท ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 729 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนว 114,391,908 บาท ผอ.สพข.1-12,สพด.ต่างๆ,ศขซและผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 737งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 738 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 19,585,989 บาท ผอ.สพด.ตราด,นครสวรรค์และผอ.สพด.สุราษฏร์ธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 739 งบลงทุน (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 12,900,000 บาท ผอ.สพด.สพด.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 742 งบลงทุน จำนวน 5,531,000 บาท ผอ.สพด.แม่ฮองสอน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 743 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 515,712 บาท ผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 744 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 449 บาท ผอ.กวจและผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 740 งบลงทุน จำนวน 2,614,000 บาท ผอ.สพข.3และผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 730 งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 695,187 บาท ผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 731 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 22,500 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 732 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 8,406,000 บาท ผอ.สพด.ชลบุรีและผอ.สพด.กาฬสินธุ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 733 งบลงทุน (จักระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) จำนวน 397,000 บาท ผอ.สพด.มุกดาหาร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 734 งบลงทุน จำนวน 900,000 บาท ผอ.สพด.สกลนคร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 735 งบลงทุน จำนวน 3,718,000 บาท ผอ.สพด.เลย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 736 งบลงทุน จำนวน 1,500,000 บาท ผอ.สพด.หนองคาย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 719 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000 บาท ผอ.สพด.นนทบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 720 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 7,405,098 บาท ผอ.สพด.มุกดาหาร,มหาสารคามและผอ.สพด.ขอนแก่น
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 721 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง ไปให้ ศทส) จำนวน 2,000,000 บาท ผอ.กผงและผอ.ศทส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 722 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 7,975,000 บาท ผอ.สพด.จันทบุรีและผอ.สพด.เชียงใหม่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 723 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 104,430 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 707 งบลงทุน จำนวน 259,200 บาท ผอ.ตสนและผอ.กลุ่มพัสดุ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 724 งบลงทุน (ค่าสำรวจออกแบบการก่อสร้างฯ) จำนวน 1,067,000 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 726 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 268,400 บาท ผอ.สพข.3
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 727 งบดำเนินงาน (นิคมการเกษตร) จำนวน 2,190,000 บาท ผอ.สพด.สุริทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 728 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 1,558,460 บาท ผอ.สพด.ชลบุรีและผอ.สพด.น่าน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 725 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,425,000 บาท ผอ.สพด.กาญจนบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 606 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 2,028,080 บาท ผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 619 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพิ่มเติม) จำนวน 13,615,500 บาท ผอ.สพด.บึงกาฬและผอ.สพด.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 708 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 200,000 บาท ผอ.สพด.4
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 709 งบดำเนินงาน (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย) จำนวน 596,350 บาท ผอ.สพข.4,แม่ฮองสอนและผอ.สพด.สมุทรสงคราม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 710 งบดำเนินงาน จำนวน 342,015 บาท ผอ.สพข.12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 711 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,980,000 บาท ผอ.สพด.อุดรธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 712 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 19,500 บาท ผอ.สวดและผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 713 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,890,000 บาท ผอ.สพด.ชัยภูมิและผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 714 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจากอธพ ไปให้ สพด.จันทบุรีและศพล) จำนวน 150,000 บาท อธพ ,ผอ.สพด.จันทบุรีและผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 715 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 1,070,560 บาท ผอ.สพข.6,7,9,ลำพูน,ศพลและผอ.เชียงราย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 716 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 1,588,500 บาท ผอ.สพด.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 717 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน) จำนวน 650,000 บาท ผอ.สพด.ศรีสะเกษ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 718 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ) จำนวน 3,267,990 บาท ผอ.สพด.สตูล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 618 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 2,028,0800 บาท ผอ.สพข.11
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 686 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 1,990,750 บาท ผอ.สพข.1-10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 681 งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 1,694,000 บาท ผอ.สพด.กาฬสินธุ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 699 งบดำเนินงาน (ครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 269,850 บาท ผอ.สพด.ราชบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 700 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 1,579,500 บาท ผอ.สพด.นครพนม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 701 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจากกวจ ไปให้สพด.ต่างๆ ) จำนวน 450,000 บาท ผอ.กวจ,สพด.จันทบุรี,ศรีสะเกษ,หนองคาย,เชียงใหม่,ราชบุรีและผอ.พัทลุง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 702 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 13,345 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 703 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 704 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,671, บาท ผอ.สพด.ลพบุรีและผอ.สพด.มหาสารคาม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 705 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณปโภค) จำนวน 45,348 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 706 งบลงทุน (จัดทำระบบอนุรักษ์ดินละน้ำ) จำนวน 5,000,000 บาท ผอ.แม่ฮองสอน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 697 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,324,000 บาท ผอ.สพด.สพด.อุทัยธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 698 งบลงทุน (จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน) จำนวน 886,698 บาท ผอ.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 690 งบดำเนินงาน (จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินฯ) จำนวน 12,656,250 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 691 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,046,000 บาท ผอ.สพด.กาญจนบุรีและผอ.สพด.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 692 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณ กสด ไปให้สพด.พิจิตร) จำนวน 30,000 บาท ผอ.กสดและผอ.สพด.พิจิตร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 693 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,916,000 บาท ผอ.สพด.เพชรบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 694 งบดำเนินงาน (ค่าบริการ Sim - Card) จำนวน 667 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 696 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 19,500 บาท ผอ.สวดและผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 695 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,385,927 บาท ผอ.สพด.สุพรรณบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 678 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 4,132,000 บาท ผอ.สพด.ระนอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 677 งบดำเนินงาน (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรพระราชทานเพิ่มเติม) จำนวน 7,099,200 บาท ผอ.สพด.กทม,สมุทรปราการ,ศพลและผอ.สพด.ระนอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 682 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 8,833,000 บาท ผอ.สพด.อุบลราชธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 683 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด ไปให้ กนผ) จำนวน 80,000 บาท ผอ.กสดและผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 684 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ,โครงการก่อสร้างเขตพระราชฐานต่างๆ) จำนวน 539,350, บาท ผอ.กพรและผอ.สพข.1
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 685 งบดำเนินงาน (โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปี) จำนวน 1,976,000 บาท ผอ.สพข.12และผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 687 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองสีเขียว) จำนวน 993,804 บาท ผอ.สพด.หนองคาย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 688 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 2,834,750 บาท ผอ.สพด.นครสวรรค์และผอ.สพด.กระบี่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 689 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 18,300 บาท ผอ.กผงและผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 670 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 12,607,000 บาท ผอ.สพด.อำนาจเจริญ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 678 งบดำเนินงาน (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรพระราชทานเพิ่มเติม) จำนวน 7,099,200 บาท ผอ.สพด.กทม,สมุทรปราการ,ศพลและผอ.สพด.ระนอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 675 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 1,432,000 บาท ผอ.สพด.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 676 งบ กปร. จำนวน 32,846,172 บาท ผอ.ศขซ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 680 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ) จำนวน 3,053,500 บาท ผอ.กวจ,สพด.ต่างๆและผอ.ศพล.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 656 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 12,756,000 บาท ผอ.สพข.1-12,สพด.ต่างๆ,ศขซ,ศพทและผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 671 งบดำเนินงาน (ส่งเสริมฯดินเค็ม) จำนวน 690,000 บาท ผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 665 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 33,000 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 666 งบดำเนินงาน (เมล็ดพันธุ์) จำนวน 446,250 บาท ผอ.สพด.แพร่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 667 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 4,110,960 บาท ผอ.สพข.3และผอ.สพข.8
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 668 งบดำเนินงาน (โอนไงบประมาณจากกสด ไปให้สพข.3และผอ.สพด.นครปฐม ) จำนวน 140,000, บาท ผอ.กสด,สพข.3และผอ.สพด.นครปฐม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 669 งบลงทุน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝก เพิ่มเติม) จำนวน 150,051,196 บาท ผอ.สพข.10,สพด.ร้อยเอ็ด,นครพนม,ศรีสะเกษและผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 672 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 2,107,350 บาท ผอ.สพข.4
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 673 งบดำเนินงาน (ค่าปรษณีย์) จำนวน 7869 บาท ผอ.กกจและผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 674 งบลงทุน (โฮนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ) จำนวน 6,792,340 บาท ผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 657 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,188,750 บาท ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 658 งบดำเนินงาน (โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด) จำนวน 1,647,500 บาท ผอ.สพด.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 659 งบดำเนินงาน (สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติ่ม) จำนวน 1,647,500 บาท ผอ.กำแพงเพชร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 660 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,600,000 บาท ผอ.สพด.ปราจีนบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 661 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 1,420 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 662 งบดำเนินงาน จำนวน 77,943,743 บาท รธพ.ปก ผอ.ตสน,สวพ,กนผ,กกจ,กผง,กสผ,สวด,กทช,ลนก,ศทศและผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 663 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 19,500 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 664 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 933,000, บาท ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 653 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 4,281,720 บาท ผอ.กวจ,กสด,กทช,กนผ,สพข.2,5,7,10และผอ.สพข.11
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 654 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 300,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 655 งบดำเนินงาน (วิจัย) จำนวน 219,240 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 646 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 2,001,000 บาท ผอ.สพข.7
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 649 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน) จำนวน 3,057,057 บาท ผอ.สพด.ยโสธร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 648 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 9,000 บาท ลนก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 650 งบดำเนินงาน จำนวน 499,708 บาท ผอ.ศขซ,สงขลา,พัทลุง,นราธิวาสและผอ.สพดปัตตานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 651 งบดำเนินงาน (ค่าน้ำประปา) จำนวน 675 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 652 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้านต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 497,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 647 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 13,049,000 บาท ผอ.สพด.ลำปาง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 638 งบดำเนินงาน จำนวน 738,000 บาท ผอ.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 639 งบดำเนินงาน (ค่าใช่จ่ายดำเนินการถวายพระพรฯ) จำนวน 199,500 บาท ลนกและผอ.สพด.พังงา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 640 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 2,590 บาท ลนก.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 641 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 6,202,967 บาท ผอ.สำนัก/กอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 642 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 516,959 บาท ผอ.สพด.สพด.ขอนแก่น
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 643 งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 1,000 บาท ผอ.สพด.พัทลุง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 644 งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 1,086,000 บาท ผอ.สพด.กาญจนบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 645 งบลงทุน (ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า) จำนวน 543,567 บาท ผอ.สพด.จันทบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 635 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 6,112,140 บาท ผอ.สพข.5,6และสพข.9
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 636 งบดำเนินงาน (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน) จำนวน 23,538,200 บาท ผอ.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 637 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 13,407,500 บาท ผอ.สพด.มุกดาหาร,ยโสธรและผอ.สพะด.สกลนคร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 634 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์มือถือ) จำนวน 3,000 บาท ผอ.กวจและผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 630 งบดำเนินงาน (โอนไงบประมาณจาก กผงไปให้สพด.นครปฐม) จำนวน 100,000 บาท ผอ.กผงและผอ.สพด.นครปฐม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 633 งบดำเนินงาน (โอนไงบประมาณจาก กวจไปให้สพข.1 ) จำนวน 10,000 บาท ผอ.กวจและผอ.สพข.1
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 632 งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 800,000 บาท ผอ.กผง.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 631 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 430 บาท ผอ.กวจ.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 628 งบดำเนินงาน (โครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินฯ) จำนวน 966,000 บาท ผอ.สพข.1และสพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 624 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 116,000 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 625 งบลงทุน (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 8,798,000 บาท ผอ.สพด.ศพล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 627 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มติม) จำนวน 106,200 บาท ผอ.สพด.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 626 งบลงทุน (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,963,000 บาท ผอ.สพด.พัทลุง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 623 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 18,000 บาท ผอ.สพด.ระยอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 629 งบดำเนินงาน (ค่าไปณษณีย์) จำนวน 324 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 617 งบดำเนินงาน (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 2,377,300 บาท ผอ.กวจสวด,กนผและผอ.สพด.ราชบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 620 งบลงทุน (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 7,447,000 บาท ผอ.สพด.จันทบุรีและผอ.สพด.นครราชสีมา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 621 งบดำเนินงาน (ค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการฯ) จำนวน 25,000 บาท ลนก.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 622 งบดำเนินงาน จำนวน 2,218,300 บาท ลนกและ ผอ.สพข.2
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 615 งบกปร. จำนวน 20,586,170 บาท ผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 603 งบดำเนินงาน (สารเร่ง) จำนวน 6,160,270 บาท ผอ.สพข.1,2และผอ.สพข.12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 605 งบลงทุน (นิคมการเกษตร) จำนวน 1,121,000 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 607 งบลงทุน (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า) จำนวน 1,032,093 บาท ผอ.สพด.สระแก้ว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 608 งบดำเนินงาน (ค่าบริการ SIM-CARD) จำนวน 400 บาท ผอ.สสผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 609 งบดำเนินงาน (ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ) จำนวน 1,277,500 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 610 งบดำเนินงาน (ฝึกอบรมด้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) จำนวน 420,000 บาท ผอ.ศทส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 611งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 15,022,500 บาท ผอ.สพด.นครพนม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 612 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,900,000 บาท ผอ.สพด.ลำพูน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 613 งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 605,000 บาท ผอ.สพด.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 614 งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) จำนวน 59,980 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 616 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 946,800 บาท ผอ.สพด.อุดรธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 604 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์) จำนวน 578 บาท ผอ.กวจ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce