เกี่ยวกับกลุ่มการเงิน 

กลุ่มการเงิน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและบริการ จัดการด้านการเงินของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตรงโดยส่วนราชการจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง เงินยืมประมาณการ เงินทดรองราชการ จ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญและเงินประกันสังคม เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 555+

ดำเนิน การเกี่ยวกับการรับ - จ่าย ถอน การเก็บรักษา การนำส่งเงิน ใบสำคัญแทนตัวเงิน เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ แจ้งรายการเรียกเก็บหนี้บุคคลที่ 3 ของข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารสัญญาเงินยืม เงินทดรองราชการ
จัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกรม
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย1
จัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกรม
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย1


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce