รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             49,137,994.11            (49,137,994.11)                     0.00 
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                     5,000,000.00                      0.00                      0.00              5,000,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00             29,515,969.75            (29,515,969.75)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00             19,159,652.68            (19,159,652.68)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         4,895,170.36             15,939,092.86            (16,707,581.45)             4,126,681.77 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   5,816,853.27            303,780,842.22           (302,006,240.63)             7,591,454.86 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00             27,118,979.26            (27,118,979.26)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                     1,384,005.32              1,128,720.20             (1,085,788.44)             1,426,937.08 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                          18,564.31                  2,248.74                (15,962.06)                 4,850.99 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                   9,457,408.00             95,602,602.06            (93,096,239.06)            11,963,771.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                     66,420.00                161,746.00               (192,966.00)                35,200.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                      3,755.41                  3,694.50                 (7,449.91)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                        419,398.35            324,898,745.23           (324,378,240.35)               939,903.23 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                      3,600.00                  3,600.00                 (3,600.00)                 3,600.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         9,619,496.98              8,881,529.09             (9,619,496.98)             8,881,529.09 
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี                2,512,079.31                      0.00                      0.00              2,512,079.31 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                            24,200.00                      0.00                 (3,600.00)                20,600.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       5,157,598.00                      0.00                      0.00              5,157,598.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (352,790.12)                     0.00               (127,016.28)              (479,806.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       5,205,500.00                      0.00                      0.00              5,205,500.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (631,647.84)                     0.00               (130,137.50)              (761,785.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   5,277,348.29              9,852,682.00                      0.00             15,130,030.29 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (2,290,246.85)                     0.00               (521,208.37)            (2,811,455.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       6,718,417.26                 33,000.00                      0.00              6,751,417.26 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                 33,000.00                (33,000.00)                     0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (1,422,789.31)                     0.00               (427,951.74)            (1,850,741.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ              146,949,075.00                      0.00                      0.00            146,949,075.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (81,091,959.67)                     0.00             (3,250,412.33)           (84,342,372.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                   22,016,930.77              2,957,075.40               (603,244.40)            24,370,761.77 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00              1,804,016.00             (1,804,016.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (8,658,152.84)               259,997.96             (1,956,271.89)           (10,354,426.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                   91,232,746.90              4,574,900.00                      0.00             95,807,646.90 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                 14,000.00                (14,000.00)                     0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              (56,587,093.89)                     0.00             (9,240,526.98)           (65,827,620.87)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,999,049.00                413,875.00                      0.00              2,412,924.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                368,400.00               (368,400.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (1,381,362.06)                     0.00               (238,606.91)            (1,619,968.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       7,533,704.49                847,642.00               (377,675.00)             8,003,671.49 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                686,642.00               (686,642.00)                     0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (3,715,221.75)               130,956.28               (790,102.32)            (4,374,367.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                    3,239,762.24                 49,700.00                      0.00              3,289,462.24 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                 49,700.00                (49,700.00)                     0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                  (2,790,813.35)                     0.00               (258,883.28)            (3,049,696.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         17,906.45                      0.00                      0.00                 17,906.45 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                     (4,227.47)                     0.00                 (3,581.66)                (7,809.13)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                      15,923,151.10              4,297,680.00             (3,764,643.45)            16,456,187.65 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00              2,127,000.00             (2,127,000.00)                     0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                  (6,584,034.05)               191,547.39             (1,763,368.59)            (8,155,855.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     56,936,419.83              6,461,942.00                (30,000.00)            63,368,361.83 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              6,141,942.00             (6,141,942.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (33,020,087.50)                     0.00             (6,716,273.00)           (39,736,360.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               113,621,372.05             17,549,431.23            (12,407,803.88)           118,762,999.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00             13,308,659.40            (13,308,659.40)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                   (96,704,917.43)             4,373,746.27             (7,127,001.06)           (99,458,172.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      532,191.94                200,986.00                      0.00                733,177.94 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                 79,501.00                (79,501.00)                     0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (221,776.38)                     0.00               (107,382.86)              (329,159.24)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม                           99,000.00                      0.00                      0.00                 99,000.00 
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม                      (65,095.89)                     0.00                (19,800.00)               (84,895.89)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                  125,853,895.00                      0.00                (97,000.00)           125,756,895.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ             (124,632,746.00)             3,347,411.33             (3,978,819.77)          (125,264,154.44)
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                       107,479,667.42             27,163,360.00            (13,368,750.00)           121,274,277.42 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00             27,163,360.00            (27,163,360.00)                     0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                  (101,849,814.39)                     0.00             (6,992,496.81)          (108,842,311.20)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ                  2,129,300.00                      0.00                      0.00              2,129,300.00 
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด               (2,129,298.00)                     0.00                      0.00             (2,129,298.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                     (47,040.00)             5,757,935.66             (5,732,735.66)               (21,840.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                 (40,466,954.56)           312,588,671.42           (280,255,021.22)            (8,133,304.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00            294,401,389.32           (294,401,389.32)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                 14,800.00                (14,800.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                (2,749,313.69)           168,945,851.28           (167,156,846.90)              (960,309.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                (1,122,872.94)             1,122,872.94             (1,251,897.47)            (1,251,897.47)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (6,149,329.33)         1,445,674,019.73         (1,447,829,080.69)            (8,304,390.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                257,585.60               (257,585.60)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00             14,326,482.08            (14,326,482.08)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00              2,708,990.57             (2,708,990.57)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                (2,512,079.31)                     0.00                      0.00             (2,512,079.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                         (4,363.95)               464,457.97               (476,946.48)               (16,852.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                     (3,918,232.20)            15,733,587.98            (13,323,653.58)            (1,508,297.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00              6,653,490.13             (6,653,490.13)                     0.00 
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                   (3,600.00)                 3,600.00                 (3,600.00)                (3,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                 (5,000,000.00)                     0.00                      0.00             (5,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (3,894,172.39)             2,508,123.67             (3,310,055.90)            (4,696,104.62)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                   (24,200.00)                 3,600.00                      0.00                (20,600.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 33,021,888.43                      0.00            (33,021,888.43)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 192,826,251.18             35,425,612.74            (18,085,310.00)           210,166,553.92 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (392,965,893.50)                     0.00                      0.00           (392,965,893.50)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                          0.00                    600.00                 (4,200.00)                (3,600.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00               (149,773.20)              (149,773.20)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                         0.00                  1,586.66               (927,561.66)              (925,975.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                834,700.00             (5,622,591.00)            (4,787,891.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                (14,778.03)               (14,778.03)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00               (499,740.00)              (499,740.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                 43,440.00               (836,020.11)              (792,580.11)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                (85,270.40)               (85,270.40)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                              0.00                198,320.40               (989,400.00)              (791,079.60)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                929,871.86             (2,336,500.67)            (1,406,628.81)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                               0.00                  7,461.97                 (7,501.24)                   (39.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00             57,519,391.54           (834,691,960.97)          (777,172,569.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00              2,775,122.61            (84,758,963.88)           (81,983,841.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00             10,511,230.25           (478,017,013.96)          (467,505,783.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                             0.00                 17,800.00               (827,886.00)              (810,086.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                 64,610.00            (12,174,550.13)           (12,109,940.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                817,199.95           (562,064,579.88)          (561,247,379.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                112,850.00            (16,579,285.10)           (16,466,435.10)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                 43,042.00            (15,826,242.86)           (15,783,200.86)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00            (20,901,039.42)           (20,901,039.42)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00            732,555,658.91           (545,931,305.06)           186,624,353.85 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00              5,751,790.00                (95,240.00)             5,656,550.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00              2,968,126.60             (2,211,535.34)               756,591.26 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00            358,316,776.36           (239,472,540.12)           118,844,236.24 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00             62,480,601.79                (54,213.00)            62,426,388.79 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                 40,685.00                (14,640.00)                26,045.00 
5101010118 เงินรางวัล                                  0.00              7,921,074.18             (6,046,981.94)             1,874,092.24 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                           0.00                430,885.20                (75,715.20)               355,170.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00             11,804,134.74             (8,742,907.99)             3,061,226.75 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00             17,729,309.14            (13,137,468.97)             4,591,840.17 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00              6,754,197.26             (5,728,152.24)             1,026,045.02 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00              3,100,978.00               (646,409.00)             2,454,569.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00              1,785,330.00                (89,780.00)             1,695,550.00 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                         0.00                381,600.00                      0.00                381,600.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้                        0.00              1,658,911.29             (1,658,911.29)                     0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00              1,424,803.00                (29,675.00)             1,395,128.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00             41,166,860.63               (385,854.00)            40,781,006.63 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                          0.00             24,607,439.63               (293,840.11)            24,313,599.52 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                          0.00              3,194,660.00                      0.00              3,194,660.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                           0.00                276,515.80                      0.00                276,515.80 
5101040102 บำนาญปกติ                                   0.00            284,615,933.53               (162,296.56)           284,453,636.97 
5101040103 บำนาญพิเศษ                                  0.00                128,539.80                      0.00                128,539.80 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                         0.00              3,411,679.20               (100,029.24)             3,311,649.96 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                              0.00             33,729,912.72                (21,300.92)            33,708,611.80 
5101040106 เงินบำเหน็จ                                 0.00             13,825,445.00                      0.00             13,825,445.00 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                            0.00              9,987,672.50                      0.00              9,987,672.50 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                              0.00             13,336,262.45                      0.00             13,336,262.45 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                848,290.17                      0.00                848,290.17 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                             0.00             26,572,043.91                 (9,351.26)            26,562,692.65 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                287,919.00                      0.00                287,919.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00             51,139,182.23                (94,333.00)            51,044,849.23 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                        0.00             14,449,452.12                (66,693.09)            14,382,759.03 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                        0.00              1,744,500.00                      0.00              1,744,500.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                         0.00                901,059.23                      0.00                901,059.23 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00             29,685,316.38               (557,827.57)            29,127,488.81 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00              3,354,749.31               (205,550.00)             3,149,199.31 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00             12,243,555.20               (280,805.20)            11,962,750.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00             38,872,471.60               (637,753.10)            38,234,718.50 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00             26,522,334.24             (1,086,899.72)            25,435,434.52 
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00              1,031,007.00                (37,560.00)               993,447.00 
5103020103 ค่าที่พัก                                   0.00              1,810,873.75                      0.00              1,810,873.75 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00              5,356,494.44               (238,392.20)             5,118,102.24 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00            126,798,112.50            (65,055,704.36)            61,742,408.14 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00             26,429,089.67             (1,571,707.90)            24,857,381.77 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00              1,507,470.30                (81,610.30)             1,425,860.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             41,128,455.37             (2,170,749.00)            38,957,706.37 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                123,750.00                      0.00                123,750.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                                0.00                    500.00                   (500.00)                     0.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00             15,198,292.21             (1,801,979.89)            13,396,312.32 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                722,738.24                      0.00                722,738.24 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00              3,375,345.47             (1,356,390.17)             2,018,955.30 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00             16,617,919.80             (2,293,934.24)            14,323,985.56 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                135,286.00                 (9,331.00)               125,955.00 
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา                            0.00                480,000.00                      0.00                480,000.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                345,570.18                 (4,944.47)               340,625.71 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00              8,535,237.38             (2,859,114.60)             5,676,122.78 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                360,735.45                (39,150.00)               321,585.45 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                           0.00                213,619.10                 (6,949.00)               206,670.10 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                        0.00                128,400.00                (38,400.00)                90,000.00 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                        0.00                561,993.59                (36,940.38)               525,053.21 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00             90,345,977.50            (15,335,610.00)            75,010,367.50 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00              1,761,387.30               (197,955.35)             1,563,431.95 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                           0.00                338,728.00                      0.00                338,728.00 
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ                         0.00                 99,510.00                (99,510.00)                     0.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                127,016.28                      0.00                127,016.28 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                130,137.50                      0.00                130,137.50 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00                521,208.37                      0.00                521,208.37 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                427,951.74                      0.00                427,951.74 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00              1,950,953.26                   (715.74)             1,950,237.52 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00              8,983,036.90                      0.00              8,983,036.90 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                           0.00                238,606.91                   (511.67)               238,095.24 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                790,102.32                   (620.16)               789,482.16 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                258,883.28                      0.00                258,883.28 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                          0.00                  3,581.66                      0.00                  3,581.66 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      6
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 08.12.2014 
User name     : 0708A01                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง                          Report Time  : 10:42:26   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00              1,824,217.31               (184,790.77)             1,639,426.54 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00              6,410,519.58                      0.00              6,410,519.58 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00              7,127,001.06                (29,788.64)             7,097,212.42 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                107,382.86                      0.00                107,382.86 
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม                            0.00                 19,800.00                      0.00                 19,800.00 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                         0.00              6,992,496.81             (2,288,488.03)             4,704,008.78 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00              3,250,412.33                      0.00              3,250,412.33 
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                728,407.44                      0.00                728,407.44 
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org                        0.00                827,886.00                (62,749.04)               765,136.96 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                100,751.63                      0.00                100,751.63 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                 40,337.52                      0.00                 40,337.52 
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ                        0.00                 29,808.11                      0.00                 29,808.11 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                  9,520.15                      0.00                  9,520.15 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00              6,061,745.45                (79,385.35)             5,982,360.10 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00             16,048,350.86               (265,150.00)            15,783,200.86 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00              7,260,547.04                   (939.30)             7,259,607.74 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00             16,579,285.10               (112,850.00)            16,466,435.10 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00            577,801,036.05                      0.00            577,801,036.05 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00            186,310,687.60           (186,310,687.60)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00             65,912,065.03            (65,912,065.03)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6331010105 พัก-ยกยอด C/A                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00          6,500,572,754.81         (6,500,572,754.81)                     0.00