รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ.                          Report Time  : 15:58:41   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                665,140.00               (665,140.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                511,140.00               (511,140.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,275,782.25                511,140.00               (606,850.00)             1,180,072.25 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,944,044.00             (3,944,044.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                 30,000.00                (30,000.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                393,310.00               (393,310.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,961,544.00             (3,961,544.00)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                         698,980.00                      0.00                      0.00                698,980.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (300,075.98)                     0.00                (17,485.28)              (317,561.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,296,000.00                      0.00                      0.00              1,296,000.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (523,804.05)                     0.00                (32,400.45)              (556,204.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      173,400.00                      0.00                      0.00                173,400.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                  (70,839.32)                     0.00                (14,450.44)               (85,289.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    4,797,100.00                      0.00               (995,000.00)             3,802,100.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (2,788,145.40)                35,097.60               (276,525.88)            (3,029,573.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         143,890.00                      0.00                      0.00                143,890.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (97,944.09)                     0.00                (14,389.08)              (112,333.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      272,345.00                      0.00                      0.00                272,345.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (210,331.64)                     0.00                (15,950.00)              (226,281.64)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         122,844.00                      0.00                      0.00                122,844.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (49,747.28)                     0.00                (11,863.18)               (61,610.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (31,019.11)                     0.00                 (4,500.00)               (35,519.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   532,901.36                 79,500.00                      0.00                612,401.36 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 20,500.00                (20,500.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (531,191.25)                     0.00                (11,896.64)              (543,087.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      105,200.00                      0.00                      0.00                105,200.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (98,157.18)                     0.00                 (1,900.33)              (100,057.51)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             35,140,845.38            (35,140,845.38)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             34,456,686.14            (34,456,686.14)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ.                          Report Time  : 15:58:41   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 91,109.17                (91,109.17)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (8,426.00)                 8,426.00                 (6,500.00)                (6,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              3,956,744.00             (3,956,744.00)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                103,061.48               (103,061.48)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                224,047.48               (224,047.48)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                 30,000.00                (30,000.00)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,275,782.25)               760,850.00               (665,140.00)            (1,180,072.25)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                   (635,910.07)               635,910.07                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                    (648,051.09)                     0.00               (635,910.07)            (1,283,961.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,185,017.83)                     0.00                      0.00             (2,185,017.83)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                 (1,440.00)                (1,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00             (1,772,160.00)            (1,772,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00            (29,893,943.00)           (29,893,943.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 17,500.00             (6,772,626.91)            (6,755,126.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (606,850.00)              (606,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (511,140.00)              (511,140.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00             (5,103,341.41)            (5,103,341.41)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,959,130.00                      0.00              2,959,130.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 13,825.54                      0.00                 13,825.54 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              1,670,863.87                      0.00              1,670,863.87 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,772,160.00                      0.00              1,772,160.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 52,564.60                      0.00                 52,564.60 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 78,846.90                      0.00                 78,846.90 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                  7,510.50                      0.00                  7,510.50 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 68,850.00                      0.00                 68,850.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้                        0.00                491,500.00                (17,500.00)               474,000.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                 15,840.00                      0.00                 15,840.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                346,370.00                      0.00                346,370.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                242,160.00                      0.00                242,160.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                189,250.00                      0.00                189,250.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                158,773.00                      0.00                158,773.00 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00                  7,180.00                 (7,180.00)                     0.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              9,308,110.00                      0.00              9,308,110.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                242,130.53                      0.00                242,130.53 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                383,042.55                      0.00                383,042.55 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             25,439,175.83               (111,661.32)            25,327,514.51 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 81,234.18                 (7,024.00)                74,210.18 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 25,370.03                 (1,402.00)                23,968.03 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ.                          Report Time  : 15:58:41   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  7,675.11                      0.00                  7,675.11 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 20,040.00                      0.00                 20,040.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                  7,750.00                      0.00                  7,750.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 17,485.28                      0.00                 17,485.28 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                 32,400.45                      0.00                 32,400.45 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 14,450.44                      0.00                 14,450.44 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                276,525.88                   (681.51)               275,844.37 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 14,389.08                      0.00                 14,389.08 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,950.00                      0.00                 15,950.00 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 11,863.18                      0.00                 11,863.18 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  4,500.00                      0.00                  4,500.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 11,896.64                      0.00                 11,896.64 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  1,900.33                      0.00                  1,900.33 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                511,140.00                      0.00                511,140.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                606,850.00                      0.00                606,850.00 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00                960,583.91                      0.00                960,583.91 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            131,645,883.15           (131,645,883.15)                     0.00