รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1                           Report Time  : 14:04:07   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,531,397.68             (1,531,397.68)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                939,959.30               (939,959.30)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                559,012.50               (559,012.50)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                            64,300.00                599,110.30               (581,612.50)                81,797.80 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     109,500.00             14,779,241.14            (14,763,997.14)               124,744.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                581,612.50               (581,612.50)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                     261,280.00              2,032,590.00             (1,889,160.00)               404,710.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             14,832,640.14            (14,817,441.14)                15,199.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           190,417.90              2,268,829.25               (190,417.90)             2,268,829.25 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               10,019,999.00                      0.00                      0.00             10,019,999.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (7,654,506.87)               249,373.14               (166,959.96)            (7,572,093.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      923,784.50                      0.00                      0.00                923,784.50 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (446,748.58)                     0.00                (76,884.84)              (523,633.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    5,694,403.00                      0.00                      0.00              5,694,403.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (4,194,628.67)                     0.00               (479,645.82)            (4,674,274.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         216,723.00                      0.00                      0.00                216,723.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (106,771.54)                     0.00                (21,673.54)              (128,445.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      193,700.00                      0.00                      0.00                193,700.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (134,475.02)                     0.00                (15,200.88)              (149,675.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         519,288.45                154,230.00               (106,380.00)               567,138.45 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (87,046.46)                 6,040.26                (62,291.59)              (143,297.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                      5,659,255.73              1,069,465.00                (35,999.93)             6,692,720.80 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              1,069,465.00             (1,069,465.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                 (4,544,029.98)                34,384.86               (365,115.68)            (4,874,760.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,570,331.06                      0.00                (66,677.78)             1,503,653.28 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,434,409.26)                66,672.78                (97,466.17)            (1,465,202.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       61,700.00                  8,500.00                      0.00                 70,200.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1                           Report Time  : 14:04:07   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (55,233.18)                     0.00                 (2,464.38)               (57,697.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    3,072,668.50                      0.00               (504,602.00)             2,568,066.50 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (2,973,902.47)               503,939.00                (51,959.73)            (2,521,923.20)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           772,972.37                      0.00                      0.00                772,972.37 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (726,328.92)                     0.00                (46,638.45)              (772,967.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             26,003,289.46            (28,020,764.46)            (2,017,475.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             27,570,604.46            (27,570,604.46)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                551,889.65               (551,889.65)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (34,032.44)                34,032.44                (38,247.22)               (38,247.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (109,500.00)            15,017,925.70            (15,048,368.70)              (139,943.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 15,794.63                (15,794.63)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                228,698.95               (228,698.95)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                 45,250.88                (47,750.88)                (2,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                        (64,300.00)               559,012.50               (574,010.30)               (79,297.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 35,849.00                (35,849.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (126,286.66)                22,041.98                 (8,500.00)              (112,744.68)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  1,478,244.87                559,385.65             (2,037,630.52)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                    (338,428.72)             2,042,250.52               (808,758.79)               895,063.01 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                249,373.14               (249,373.14)                     0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (7,777,939.61)                     0.00                      0.00             (7,777,939.61)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (72,586.80)               (72,586.80)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                         0.00                      0.00               (244,775.00)              (244,775.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                (36,000.00)               (36,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                 (2,500.00)                (2,500.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                              0.00                      0.00                (22,600.00)               (22,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                (24,769.98)               (24,769.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00             (6,404,974.84)            (6,404,974.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00             (1,973,187.49)            (1,973,187.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 25,100.00            (31,654,996.48)           (31,629,896.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00               (732,232.50)              (732,232.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (581,612.50)              (581,612.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (599,110.30)              (599,110.30)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00            (16,507,170.24)           (16,507,170.24)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00             10,432,724.68               (847,532.58)             9,585,192.10 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 18,480.00                      0.00                 18,480.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 59,609.66                   (248.21)                59,361.45 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              5,676,060.00               (392,420.00)             5,283,640.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1                           Report Time  : 14:04:07   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              6,404,974.84                      0.00              6,404,974.84 
5101010118 เงินรางวัล                                  0.00                412,515.18                      0.00                412,515.18 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                162,374.99                      0.00                162,374.99 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                243,562.49                      0.00                243,562.49 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 93,402.60                      0.00                 93,402.60 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                243,810.00                      0.00                243,810.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                716,000.00                      0.00                716,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                423,944.00                      0.00                423,944.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                199,825.50                      0.00                199,825.50 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                 74,454.00                      0.00                 74,454.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00                 37,129.00                      0.00                 37,129.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                227,734.86                 (2,620.00)               225,114.86 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                    600.00                      0.00                    600.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00              1,138,150.00                   (480.00)             1,137,670.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00              2,052,000.00                      0.00              2,052,000.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00              1,250,517.00                 (1,500.00)             1,249,017.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             18,216,899.36             (2,398,713.53)            15,818,185.83 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                757,382.19                 (5,885.00)               751,497.19 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                 46,070.00                      0.00                 46,070.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00              6,250,585.00                 (4,900.00)             6,245,685.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                549,259.02                (34,032.44)               515,226.58 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 40,877.85                      0.00                 40,877.85 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                130,573.11                 (2,591.07)               127,982.04 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                  5,940.95                      0.00                  5,940.95 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                 16,415.00                      0.00                 16,415.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                 15,752.87                      0.00                 15,752.87 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                130,825.00                      0.00                130,825.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 25,310.00                      0.00                 25,310.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00              2,027,678.00                      0.00              2,027,678.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                  2,000.00                      0.00                  2,000.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                           0.00                 18,300.00                      0.00                 18,300.00 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 76,884.84                      0.00                 76,884.84 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                479,645.82                      0.00                479,645.82 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 21,673.54                      0.00                 21,673.54 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,200.88                      0.00                 15,200.88 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 61,779.39                 (4,672.03)                57,107.36 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                365,115.68                    (12.33)               365,103.35 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 97,466.17                      0.00                 97,466.17 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1                           Report Time  : 14:04:07   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  2,464.38                      0.00                  2,464.38 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                         0.00                 46,638.45                      0.00                 46,638.45 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                166,959.96                      0.00                166,959.96 
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                 51,959.73                      0.00                 51,959.73 
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ                        0.00                    673.97                      0.00                    673.97 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                        0.00                  1,627.40                      0.00                  1,627.40 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      5.00                      0.00                      5.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                    663.00                      0.00                    663.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 41,274.00                 (5,425.00)                35,849.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                599,110.30                      0.00                599,110.30 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                363,261.80                 (7,400.00)               355,861.80 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                581,612.50                      0.00                581,612.50 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00              1,342,509.66                      0.00              1,342,509.66 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00                160,000.00                      0.00                160,000.00 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 19,000.00                (19,000.00)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            176,844,225.43           (176,844,225.43)                     0.00