รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.                          Report Time  : 14:07:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                 33,672.44                (33,672.44)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 33,672.44                (33,672.44)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                 33,672.44                (33,672.44)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                             8,624.20                      0.00                 (8,624.20)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              1,743,330.38             (1,566,410.00)               176,920.38 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                157,980.00               (157,980.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              1,771,771.38             (1,743,330.38)                28,441.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                         934,430.00                      0.00                      0.00                934,430.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (131,489.10)                     0.00                (23,361.77)              (154,850.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       2,561,675.00                      0.00                      0.00              2,561,675.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (346,115.07)                     0.00                (64,043.67)              (410,158.74)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,644,544.65                      0.00                      0.00              1,644,544.65 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (588,591.73)                     0.00                (98,000.27)              (686,592.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    2,368,400.00                      0.00               (929,500.00)             1,438,900.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (724,778.07)                99,634.76               (231,035.85)              (856,179.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       77,070.00                      0.00                      0.00                 77,070.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (17,015.26)                     0.00                (15,414.89)               (32,430.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          81,844.00                      0.00                      0.00                 81,844.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (12,608.47)                     0.00                 (8,184.82)               (20,793.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (31,019.11)                     0.00                 (4,500.00)               (35,519.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   179,951.36                 79,500.00                      0.00                259,451.36 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 20,500.00                (20,500.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (175,445.66)                     0.00                (14,642.07)              (190,087.73)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      967,050.00                      0.00                      0.00                967,050.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (913,418.37)                     0.00                (20,904.93)              (934,323.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              1,727,222.20             (1,788,730.20)               (61,508.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00              1,751,666.00             (1,751,666.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 53,147.20                (56,602.90)                (3,455.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              1,566,410.00             (1,771,771.38)              (205,361.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 11,799.96                (11,799.96)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.                          Report Time  : 14:07:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  4,346.57                 (4,346.57)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                         (8,624.20)                 8,624.20                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                   (483,514.23)               483,514.23                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  (4,874,782.37)                     0.00               (483,514.23)            (5,358,296.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                       (552,187.50)                     0.00                      0.00               (552,187.50)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                (33,672.44)               (33,672.44)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                   (590.00)                  (590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                 35,400.00             (1,180,667.42)            (1,145,267.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 14,220.00               (878,212.00)              (863,992.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                  3,500.00             (1,466,657.16)            (1,463,157.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00                 (8,624.20)                (8,624.20)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00             (1,941,408.82)            (1,941,408.82)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              1,083,851.65                (74,320.00)             1,009,531.65 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00                242,160.00                (19,410.00)               222,750.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,180,667.42                (35,400.00)             1,145,267.42 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 19,678.87                      0.00                 19,678.87 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 29,518.30                      0.00                 29,518.30 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 45,480.00                      0.00                 45,480.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                157,980.00                      0.00                157,980.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                 59,020.00                      0.00                 59,020.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 12,710.00                      0.00                 12,710.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                  7,570.00                      0.00                  7,570.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              1,497,814.00                      0.00              1,497,814.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 42,442.00                 (3,500.00)                38,942.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                 74,520.00                      0.00                 74,520.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                924,010.00                (14,220.00)               909,790.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 31,376.40                      0.00                 31,376.40 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 13,317.80                      0.00                 13,317.80 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 14,391.66                      0.00                 14,391.66 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                    494.00                      0.00                    494.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  4,263.00                      0.00                  4,263.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 11,539.00                      0.00                 11,539.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                    195.00                      0.00                    195.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 23,361.77                      0.00                 23,361.77 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                 64,043.67                      0.00                 64,043.67 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                 98,000.27                      0.00                 98,000.27 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                231,035.85                 (9,867.98)               221,167.87 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,414.89                      0.00                 15,414.89 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.                          Report Time  : 14:07:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  8,184.82                      0.00                  8,184.82 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  4,500.00                      0.00                  4,500.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 14,642.07                      0.00                 14,642.07 
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                 20,904.93                      0.00                 20,904.93 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                 33,672.44                      0.00                 33,672.44 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                  8,624.20                      0.00                  8,624.20 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00                933,463.22                      0.00                933,463.22 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 77,800.00                (77,800.00)                     0.00 
 Amount                                                0.00             16,620,231.43            (16,620,231.43)                     0.00