รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท.                          Report Time  : 14:05:54   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                252,700.00               (252,700.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                252,700.00               (252,700.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           367,300.00                251,700.00               (493,300.00)               125,700.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                      22,000.00              1,640,281.68             (1,662,281.68)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                493,300.00               (493,300.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                      87,940.00                213,605.00               (251,505.00)                50,040.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              1,964,281.68             (1,963,872.84)                   408.84 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       1,482,000.00                      0.00                      0.00              1,482,000.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (1,481,997.00)                     0.00                      0.00             (1,481,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,296,000.00                      0.00                      0.00              1,296,000.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,295,999.00)                     0.00                      0.00             (1,295,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         520,000.00                744,444.00                      0.00              1,264,444.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                744,444.00               (744,444.00)                     0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (269,199.67)                     0.00                (30,448.34)              (299,648.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      228,300.00                      0.00                      0.00                228,300.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (179,630.69)                     0.00                 (8,208.34)              (187,839.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    3,781,420.00                      0.00             (1,641,400.00)             2,140,020.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (1,122,750.94)                60,147.20               (218,117.02)            (1,280,720.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         131,900.00                      0.00                      0.00                131,900.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (89,311.15)                     0.00                (13,190.00)              (102,501.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      114,000.00                      0.00                      0.00                114,000.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (54,196.27)                     0.00                (15,200.55)               (69,396.82)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          96,274.00                      0.00                      0.00                 96,274.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (25,562.04)                     0.00                 (9,623.26)               (35,185.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (31,019.11)                     0.00                 (4,500.00)               (35,519.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   439,221.36                 79,437.00                      0.00                518,658.36 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 20,437.00                (20,437.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (435,834.09)                     0.00                (13,550.16)              (449,384.25)
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              8,045,424.34             (8,072,548.84)               (27,124.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00              8,168,407.94             (8,168,407.94)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                118,400.63               (118,400.63)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท.                          Report Time  : 14:05:54   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (22,000.00)             2,029,581.68             (2,007,990.52)                  (408.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 34,006.82                (34,006.82)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 41,641.07                (41,641.07)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (367,300.00)               493,300.00               (251,700.00)              (125,700.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (2,320,459.47)             2,320,459.47                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                   1,890,164.12                      0.00             (2,320,459.47)              (430,295.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (2,797,259.98)                     0.00                      0.00             (2,797,259.98)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                 (1,000.00)                (1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 22,600.00             (6,653,036.00)            (6,630,436.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00             (2,530,370.65)            (2,530,370.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (493,300.00)              (493,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (251,700.00)              (251,700.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00             (9,078,396.42)            (9,078,396.42)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,307,820.00               (180,550.00)             2,127,270.00 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              1,964,970.00               (141,780.00)             1,823,190.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 41,615.40                      0.00                 41,615.40 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 62,423.10                      0.00                 62,423.10 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 14,756.40                      0.00                 14,756.40 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                163,565.00                      0.00                163,565.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                470,720.00                (15,600.00)               455,120.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 23,680.00                      0.00                 23,680.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                    832.00                      0.00                    832.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              9,646,800.41               (337,000.00)             9,309,800.41 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                317,001.00                 (7,000.00)               310,001.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00              2,666,142.83                      0.00              2,666,142.83 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 80,084.35                      0.00                 80,084.35 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 38,316.28                      0.00                 38,316.28 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 19,207.80                   (273.44)                18,934.36 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                  3,960.00                      0.00                  3,960.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                 18,052.00                      0.00                 18,052.00 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                 30,448.34                      0.00                 30,448.34 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                  8,208.34                      0.00                  8,208.34 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                218,117.02                 (1,124.24)               216,992.78 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 13,190.00                      0.00                 13,190.00 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,200.55                      0.00                 15,200.55 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  9,623.26                      0.00                  9,623.26 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  4,500.00                      0.00                  4,500.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 13,550.16                      0.00                 13,550.16 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท.                          Report Time  : 14:05:54   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                251,700.00                      0.00                251,700.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                  1,000.00                      0.00                  1,000.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                493,300.00                      0.00                493,300.00 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00              1,904,980.48                      0.00              1,904,980.48 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 45,200.00                (45,200.00)                     0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             48,840,264.23            (48,840,264.23)                     0.00