รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4                           Report Time  : 14:43:10   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,521,446.25             (1,521,446.25)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,519,282.25             (1,519,282.25)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              1,249,949.25             (1,249,949.25)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           440,000.25              1,344,656.50             (1,369,037.75)               415,619.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00             10,946,677.86            (10,946,677.86)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 46,400.00                (46,400.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00              1,762,193.00             (1,742,613.00)                19,580.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             11,443,374.11            (11,396,372.11)                47,002.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       4,458,800.00                      0.00                      0.00              4,458,800.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (960,735.94)                     0.00                (96,050.00)            (1,056,785.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       2,951,600.00                      0.00                      0.00              2,951,600.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,951,599.00)                     0.00                      0.00             (2,951,599.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   2,797,140.00                      0.00                      0.00              2,797,140.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (2,797,138.00)                     0.00                      0.00             (2,797,138.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         179,400.00                      0.00                      0.00                179,400.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (179,399.00)                     0.00                      0.00               (179,399.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      653,390.00                      0.00                      0.00                653,390.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (329,897.63)                     0.00                (53,950.62)              (383,848.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                   14,288,710.00                      0.00               (149,400.00)            14,139,310.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ              (11,550,033.09)               149,394.00             (1,166,926.27)           (12,567,565.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         433,400.00                148,600.00               (265,500.00)               316,500.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                148,600.00               (148,600.00)                     0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (394,552.81)               212,898.00                (10,392.04)              (192,046.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       79,745.00                      0.00                      0.00                 79,745.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (17,475.03)                     0.00                (15,949.85)               (33,424.88)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         568,305.45                154,230.00               (100,230.00)               622,305.45 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (96,056.73)                   562.54                (67,401.14)              (162,895.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                      5,142,598.93              1,673,908.00                (10,000.00)             6,806,506.93 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              1,673,908.00             (1,673,908.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                 (3,682,064.56)                 3,808.22               (498,499.10)            (4,176,755.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,871,652.80                239,000.00                (49,017.10)             2,061,635.70 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                175,000.00               (175,000.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,729,497.48)                49,012.10               (116,396.15)            (1,796,881.53)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4                           Report Time  : 14:43:10   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       34,490.00                      0.00                 (5,490.00)                29,000.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (20,503.46)                 5,489.00                 (3,800.72)               (18,815.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                       69,000.00                      0.00                      0.00                 69,000.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                  (57,579.86)                     0.00                 (5,750.00)               (63,329.86)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           772,972.38                      0.00                      0.00                772,972.38 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (726,328.93)                     0.00                (46,638.45)              (772,967.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (23,741.00)            38,547,420.77            (42,182,490.27)            (3,658,810.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             40,625,458.84            (40,625,458.84)                     0.00 
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                  4,000.00                 (4,000.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                566,919.44               (567,528.81)                  (609.37)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (27,000.00)                27,000.00                (28,000.00)               (28,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             11,336,991.86            (11,383,993.86)               (47,002.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 66,728.29                (66,728.29)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                279,411.95               (279,411.95)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (440,000.25)             1,363,637.75             (1,339,256.50)              (415,619.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 60,935.00                (60,935.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (30,687.55)                 7,840.38                      0.00                (22,847.17)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  1,689,366.27                      0.00             (1,689,366.27)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  (4,833,844.12)             1,693,986.27                      0.00             (3,139,857.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (5,582,436.64)                     0.00                      0.00             (5,582,436.64)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00               (223,587.00)              (223,587.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                         0.00                      0.00                 (3,000.00)                (3,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                (82,000.00)               (82,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                (24,700.00)               (24,700.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                 (2,155.00)                (2,155.00)
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน                        0.00                 10,000.00                      0.00                 10,000.00 
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                              0.00                      0.00                 (5,400.00)                (5,400.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                (12,840.38)               (12,840.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                281,385.00             (3,440,130.00)            (3,158,745.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 87,840.00             (4,800,399.50)            (4,712,559.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                143,520.70            (40,210,222.02)           (40,066,701.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                 58,100.00               (784,683.50)              (726,583.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.25             (1,369,037.75)            (1,369,037.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00             (1,344,656.25)            (1,344,656.25)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้                             0.00                      0.00                (10,000.00)               (10,000.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00            (13,689,796.37)           (13,689,796.37)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4                           Report Time  : 14:43:10   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              8,727,803.71                      0.00              8,727,803.71 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 77,860.00                      0.00                 77,860.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 34,827.18                      0.00                 34,827.18 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              3,861,830.00                      0.00              3,861,830.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              3,438,070.00               (281,385.00)             3,156,685.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                  2,060.00                      0.00                  2,060.00 
5101010118 เงินรางวัล                                  0.00                348,594.93                      0.00                348,594.93 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                           0.00                 74,190.00                      0.00                 74,190.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                144,524.30                      0.00                144,524.30 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                216,786.45                      0.00                216,786.45 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                110,112.00                      0.00                110,112.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                131,663.00                (10,379.00)               121,284.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                154,800.00                      0.00                154,800.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                476,177.00                (43,600.00)               432,577.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                156,169.50                (14,500.00)               141,669.50 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                           0.00                 22,000.00                      0.00                 22,000.00 
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์                        0.00                 11,000.00                (11,000.00)                     0.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                 54,804.00                      0.00                 54,804.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00                  1,343.00                      0.00                  1,343.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                633,145.00                      0.00                633,145.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00              1,077,720.00                (11,450.00)             1,066,270.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00              1,839,587.00                (34,800.00)             1,804,787.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00              1,593,421.71                (33,540.00)             1,559,881.71 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             27,585,555.52                (82,014.80)            27,503,540.72 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                371,403.67                 (9,087.51)               362,316.16 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                235,103.42                (23,429.70)               211,673.72 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             12,384,245.01               (236,013.00)            12,148,232.01 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                273,566.43                (15,000.00)               258,566.43 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                198,158.12                      0.00                198,158.12 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                135,186.86                 (8,000.00)               127,186.86 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                 52,750.00                 (4,000.00)                48,750.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                 25,923.96                      0.00                 25,923.96 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                120,905.00                      0.00                120,905.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                           0.00                  5,400.00                      0.00                  5,400.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 96,050.00                      0.00                 96,050.00 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 53,950.62                      0.00                 53,950.62 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00              1,166,926.27                      0.00              1,166,926.27 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 10,392.04                      0.00                 10,392.04 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4                           Report Time  : 14:43:10   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,949.85                      0.00                 15,949.85 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 66,888.94                 (4,670.34)                62,218.60 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                498,499.10                    (68.50)               498,430.60 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                116,396.15                      0.00                116,396.15 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  3,800.72                      0.00                  3,800.72 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                         0.00                 46,638.45                      0.00                 46,638.45 
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                  5,750.00                      0.00                  5,750.00 
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ                         0.00                      6.00                      0.00                      6.00 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                      2.00                      0.00                      2.00 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                        0.00                  6,260.28                      0.00                  6,260.28 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      5.00                      0.00                      5.00 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 60,771.00                      0.00                 60,771.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00              1,346,656.25                 (2,000.00)             1,344,656.25 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                335,442.00                      0.00                335,442.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00              1,369,037.75                     (0.25)             1,369,037.50 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00                 99,717.80                      0.00                 99,717.80 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                317,232.40               (317,232.40)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00                  2,929.00                 (2,929.00)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4                           Report Time  : 14:43:10   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
 Amount                                                0.00            199,825,554.97           (199,825,554.97)                     0.00