รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป.                          Report Time  : 15:11:02   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              2,316,582.97             (2,316,582.97)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              2,261,486.50             (2,261,486.50)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                155,400.00               (155,400.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           454,875.00                548,774.00               (576,802.00)               426,847.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              4,199,685.74             (4,199,685.74)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                576,802.00               (576,802.00)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                       525,000.00              1,827,500.00             (2,352,500.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                938,249.00               (938,249.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          1,336.00              4,749,511.74             (4,750,847.74)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                         819,200.00                      0.00                      0.00                819,200.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (675,840.00)                     0.00                (20,480.00)              (696,320.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   1,215,600.00                      0.00                      0.00              1,215,600.00 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (1,095,118.00)                     0.00                (17,840.00)            (1,112,958.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,845,000.00                      0.00                      0.00              1,845,000.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (248,907.01)                     0.00               (124,375.23)              (373,282.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      625,590.00                      0.00                      0.00                625,590.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (414,264.47)                     0.00                (43,301.95)              (457,566.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    4,640,122.00                      0.00                      0.00              4,640,122.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (3,035,075.41)                     0.00               (284,840.84)            (3,319,916.25)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    38,800.00                      0.00                      0.00                 38,800.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (38,799.00)                     0.00                      0.00                (38,799.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         155,390.00                      0.00                      0.00                155,390.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (138,033.08)                     0.00                (14,086.88)              (152,119.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      413,745.00                      0.00                 (9,700.00)               404,045.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (336,563.48)                 9,699.00                (19,709.93)              (346,574.41)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         111,844.00                 47,980.00                 (9,844.00)               149,980.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (30,937.24)                 7,268.38                (24,658.13)               (48,326.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (31,019.11)                     0.00                 (4,500.00)               (35,519.11)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป.                          Report Time  : 15:11:02   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   591,033.45                 91,300.00                (41,400.00)               640,933.45 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 64,300.00                (64,300.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (581,420.98)                41,396.00                 (9,496.15)              (549,521.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       17,600.00                      0.00                      0.00                 17,600.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (4,318.72)                     0.00                 (3,520.46)                (7,839.18)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (1,364,300.00)            53,544,719.23            (52,180,419.23)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             52,273,867.80            (52,273,867.80)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (15,372.15)               267,546.55               (252,174.40)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (2,987.91)                 2,987.91                 (4,299.58)                (4,299.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (1,336.00)             4,929,512.54             (4,928,176.54)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                249,614.37               (249,614.37)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                265,267.95               (265,267.95)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (525,000.00)             2,382,430.47             (1,857,430.47)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (454,875.00)               576,802.00               (548,774.00)              (426,847.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 25,436.00                (25,436.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (110,744.29)                11,770.46                      0.00                (98,973.83)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  1,963,806.71                      0.00             (1,963,806.71)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  (3,282,044.14)             1,963,806.71                      0.00             (1,318,237.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,067,986.10)                     0.00                      0.00             (1,067,986.10)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00               (467,082.93)              (467,082.93)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                 24,362.00             (1,259,362.00)            (1,235,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                 (2,900.00)                (2,900.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                (12,770.46)               (12,770.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                588,500.75            (54,245,877.58)           (53,657,376.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                  2,283.00             (4,047,306.92)            (4,045,023.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (576,802.00)              (576,802.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (548,774.00)              (548,774.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00            (12,789,077.20)           (12,789,077.20)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              4,504,125.00                      0.00              4,504,125.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                 21,246.90                      0.00                 21,246.90 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              7,757,394.19                      0.00              7,757,394.19 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 78,566.60                      0.00                 78,566.60 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                117,849.90                      0.00                117,849.90 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                232,721.83                      0.00                232,721.83 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                216,630.00                      0.00                216,630.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                270,930.00                (25,674.00)               245,256.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                721,655.00                (20,560.00)               701,095.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                193,300.00                (28,800.00)               164,500.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป.                          Report Time  : 15:11:02   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                748,560.28                 (8,160.00)               740,400.28 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             10,684,655.51               (372,247.75)            10,312,407.76 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                302,678.08                (14,117.60)               288,560.48 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                538,243.40                (28,270.00)               509,973.40 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             43,149,561.48               (467,293.25)            42,682,268.23 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                205,224.36                      0.00                205,224.36 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 14,741.65                   (770.91)                13,970.74 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                 20,865.00                 (1,605.00)                19,260.00 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                 21,364.02                   (612.00)                20,752.02 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                 21,001.00                      0.00                 21,001.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 91,063.00                 (4,850.00)                86,213.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 61,700.00                (41,400.00)                20,300.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                    500.00                      0.00                    500.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                           0.00                  2,400.00                      0.00                  2,400.00 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                               0.00                  2,400.00                 (2,400.00)                     0.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                 20,480.00                      0.00                 20,480.00 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00                 17,840.00                      0.00                 17,840.00 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                124,375.23                      0.00                124,375.23 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 43,301.95                      0.00                 43,301.95 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                284,840.84                      0.00                284,840.84 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 14,086.88                      0.00                 14,086.88 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 19,709.93                      0.00                 19,709.93 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 13,050.91                    (83.61)                12,967.30 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  4,500.00                      0.00                  4,500.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                  9,496.15                      0.00                  9,496.15 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  3,520.46                      0.00                  3,520.46 
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร                        0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ                        0.00                  2,659.23                      0.00                  2,659.23 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      4.00                      0.00                      4.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 23,828.00                      0.00                 23,828.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                548,774.00                      0.00                548,774.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00              1,704,982.93                      0.00              1,704,982.93 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                576,802.00                      0.00                576,802.00 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                922,047.50               (922,047.50)                     0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป.                          Report Time  : 15:11:02   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            209,258,521.28           (209,258,521.28)                     0.00