การจัดทำบัญชีประจำเดือน

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงิน
  การบันทึกบัญชี
  คู่บัญชี GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือ
  หนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ
       - ที่ กค 0410.3/ว399 ลว.10 ต.ค. 59 เรื่องแนวทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและนำส่งเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
       - ที่ กษ 0803.02/150 ลว.27 ต.ค. 58 : ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานประจำเดือนเเละประจำปี
       - ที่ กษ 0803.05/305 ลว.14 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยเบิกจ่าย สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ กค 0409.3/ว483 ลว.13 ธ.ค. 53 เรื่องแนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบฯ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce