การจัดทำรายงานการเงินประจำปี

  หนังสือเวียนรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานและแนวปฏิบัติทางสิ้นปีงบประมาณ
         ที่ กค 0423.3/ว.335 ลว. 31 ส.ค. 55 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
         ที่ กค 0423.2/ว.410 ลว. 21 พ.ย. 51 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
         ที่ กค 0410.2/ว.180 ลว. 28 พ.ย. 49 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
  สรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานการเงิน
  รายงานการเงินประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน
       - ปี 2557 ในระบบ GFMIS
           1) งบทดลองในระบบ GFMIS
           2) งบแสดงฐานะการเงิน
           3) งบรายได้และค่าใช้จ่าย
           4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
       - ปี 2558 ในระบบ GFMIS
           1) งบทดลองในระบบ GFMIS
           2) งบแสดงฐานะการเงิน
           3) งบรายได้และค่าใช้จ่าย
           4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce