ค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 2564(2021)


รายละเอียดการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ปีปัจจุบันจากระบบ GFMIS (แบบที่ 3)

(ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2564)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

       หน่วยงานส่วนกลาง
กรมพัฒนาที่ดิน ( พด. )
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (อธพ. , รธพ.ปก. , รธพ.วก. , รธพ.บร , ผชช.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
กองคลัง (กค.)
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)
กองแผนงาน (กผง.)
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.)
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.)
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ (ศปพ.)
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (สพด.กทม.)

        หน่วยงานส่วนภูมิภาค ( แบบที่ 3 )
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12

* หมายเหตุ สำหรับ เขต1-12 เอกสารดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Zip ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )

รายละเอียดการคิดคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (แบบที่ 2)

(ก่อนปี พ.ศ.2548 เป็นข้อมูลยกยอดเข้าในระบบ GFMIS)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

        หน่วยงานส่วนกลาง
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12

* หมายเหตุ สำหรับ เขต1-12 เอกสารดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Zip ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )

รายละเอียดครุภัณฑ์บริจาค (ภาพรวมกรม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

   ปีงบประมาณที่ได้รับบริจาค
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ
       - ปี 2553 - 2554 ครุภัณฑ์บริจาคเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น
       - ปี 2555 เป็นต้นไป รวมครุภัณฑ์บริจาคทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce