ระบบสินทรัพย์ถาวร

  ภาพรวมระบบสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  รหัสบัญชีแยกประเภทบัญชีพักครุภัณฑ์
  อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  คู่มือสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
  แหล่งของเงินที่ใช้
  การส่งเอกสารให้หน่วยงานส่วนกลางล้างบัญชีพัก
  การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
           1) หนังสือเวียน
                - ที่ กค 0423.3/ว234 ลว. 5 ก.ย. 57 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
                - ที่ กค 0423.3/ว212 ลว. 18 มิ.ย. 55 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
           2) การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
           3) ตัวอย่างการแก้ปัญหาสินทรัพย์
  สินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค
  การโอนสินทรัพย์ภายในกรม ฯ
  การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  ตัวอย่างฟอร์ม A
  ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce