FAQ

  กรณีจำนวนเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณแต่หน่วยงานทำ ขจ.05 จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณจะแก้ไขอย่างไร
หน่วยงาน ต้องทำเอกสาร บช01 ประเภท JR เพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
  กรณีบันทึกรับเงินเป็นบัญชีเงินประกันสัญญา แต่ตอนถอนคืนบันทึกบัญชีถอนจากบัญชีเงินรับฝากอื่น จะแก้ไขอย่างไร
หน่วยงาน ต้องทำเอกสาร บช01 ประเภท JV เพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
  กรณีการลงวันที่ในเอกสาร BD / R6 /BE ต้องลงอย่างไร
1.วันที่ในเอกสาร BD คือ วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน
2.วันที่ในเอกสาร R6 คือ วันที่ตามใบ PAY IN
3.วันที่ในเอกสาร BE คือ วันที่หลัง R6 หนึ่งวัน
  การผ่านบัญชีเงินรับฝากอื่น RE.PP
  การเบิกเกินส่งคืนและการนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
  การล้างบัญชีลูกหนี้ข้ามปีงบประมาณ
  รหัสบัญชีแยกประเภทรายได้แผ่นดิน
  เงินนอกงบประมาณ (ประกันสัญญา,ค่าธรรมเนียมการสอบ,บูรณะทรัพย์สิน)
  คู่บัญชีการจ่ายตรงผู้ขายแบบมีภาษีและค่าปรับ/การปรับลดวงเงิน
  การปรับปรุงบัญชีรับโอนเงินเดือนฯที่ส่วนกลางโอนให้ส่วนภูมิภาค
  การปรับปรุงครุภัณฑ์ ไม่ระบุรายละเอียดและการคัดจำหน่าย
  คู่บัญชีการถอนคืนรายได้แผ่นดิน
  ว 166 แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชี
  คู่บัญชีเปรียบเทียบ GFMIS กับบัญชีมือ
  ตัวอย่างขั้นตอนการขอทำลายเอกสาร
  ตัวอย่างขั้นตอนการขอทำลายหนังสือ
  คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce