ลูกหนี้
การจัดทำรายงาน

ลูกหนี้เงินยืม

ที่ กค 0409.3/ว334 ลว. 29 ก.ย. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณ

ลูกหนี้ผิดทางแพ่ง

ที่ กค 0423.3/ว427 ลว. 25 พ.ย. 52 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง

การปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ
ลูกหนี้
ระบบรับและนำส่ง
การถอนคืนรายได้แผ่นดิน
เิงินนอกงบประมาณ
การโอนสิทธิ์
เงินทดรองราชการ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ผังบัญชี / หลักการจำแนกฯ
อื่นๆ
 
 
 

กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-5794819 Email : Fid_5@ldd.go.th

Land Development Department, Bangkok, Thailand. Copyright 2012