เงินทดรองราชการ
การจัดทำรายงาน

เงินทดรองราชการ

ที่ กค 0409.3/ว439 ลว. 2 ธ.ค. 52 เรื่องระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรอง

ที่ กค 0409.3/ว381 ลว. 27 ต.ค. 52 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินฯ

ที่ กค 0409.3/ว212 ลว. 13 มิ.ย. 51 เรื่องวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินฯ

ที่ กค 0409.3/ว239 ลว. 29 ก.ค. 47 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

ที่ กค 0528.2/ว15183 ลว. 16 ก.ค. 44 เรื่องการปรับปรุงระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองฯ

การปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ
ลูกหนี้
ระบบรับและนำส่ง
การถอนคืนรายได้แผ่นดิน
เิงินนอกงบประมาณ
การโอนสิทธิ์
เงินทดรองราชการ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ผังบัญชี / หลักการจำแนกฯ
อื่นๆ
 

กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-5794819 Email : Fid_5@ldd.go.th

Land Development Department, Bangkok, Thailand. Copyright 2012