โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2835 ลว.2พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2837 ลว.2พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2842 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,363 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2843 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,379 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2849 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2850 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2851 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2852 ลว.4พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2857 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2858 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2859 ลว.6พ.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,713 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2864 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,620,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2865 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,200 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2866 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2867 ลว.6พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 854,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2868 ลว.6พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2869 ลว.9พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2870 ลว.9พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,750 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2871 ลว.9พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,680 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2873 ลว.9พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,157,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2877 ลว.9พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,145 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2878 ลว.9พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2879 ลว.9พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,240 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2881 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,440 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2882 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,560,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2883 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,617,850 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2884 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,424,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2885 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2886 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,424,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2887 ลว.10พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,503,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,680 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2893 ลว.11พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,648,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,240 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2894 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา, ผอ.สพด.นราธิวาส, ผอ.สพด.ปัตตานี, ผอ.สพด.สงขลา และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2895 ลว.11พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 779,900 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2896 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,682 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2897 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2898 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,153 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2899 ลว.11พ.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,107,858 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2900 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2902 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2903 ลว.11พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท ให้ ผอ.สวด

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2904 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2910 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,174,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,280 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2911 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2912 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2913 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,780,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,440 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2914 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,879,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,080 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2915 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,670,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2916 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,699,860 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,320 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2917 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,416,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,320 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2918 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2919 ลว.12พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 783,400 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2920 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2921 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2922 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2923 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2924 ลว.12พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,240 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2925 ลว.13พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2926 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2931 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2932 ลว.13พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,210,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,440 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2934 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.กกจ. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2935 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2936 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2937 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,444 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2938 ลว.13พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2940 ลว.13พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี, ผอ.สพด.สุโขทัย และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2941 ลว.13พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.8) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กทช. และ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2951 ลว.17พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,221,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2956 ลว.17พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2957 ลว.17พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,740,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2958 ลว.17พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,678,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,960 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2959 ลว.17พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,646,664 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,920 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2960 ลว.17พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2968 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 907,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,080 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2969 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2970 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,472,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,080 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2971 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,296,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,320 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2972 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,360 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2973 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,363,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2974 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2975 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2976 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2977 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ กวจ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265,200 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2978 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กผง. ให้ กกจ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,580 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2979 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,973,750 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2980 ลว.18พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,414,700 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2981 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2982 ลว.18พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 423,300 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2983 ลว.23พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2988 ลว.23พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี, ผอ.สพด.กาญจนบุรี, ผอ.สพด.เพชรบุรี, ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์ และ ผอ.ศขง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2990 ลว.23พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สพข.3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2991 ลว.23พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2992 ลว.23พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2993 ลว.23พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,243,200 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2994 ลว.23พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2995 ลว.23พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,246,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2996 ลว.23พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,523,500 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2997 ลว.23พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 784,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3002 ลว.24พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3003 ลว.24พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3004 ลว.24พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3005 ลว.24พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 587,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3006 ลว.24พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3007 ลว.24พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,080 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3008 ลว.24พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,937,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3013 ลว.25พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,387,600 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3014 ลว.25พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3015 ลว.25พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,720 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3016 ลว.25พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 374,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3017 ลว.25พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3018 ลว.25พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,950,900 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3019 ลว.25พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,843,300 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3020 ลว.25พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,699,450 บาท ให้ ผอ.กสด., ผอ.กนผ. และ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3021 ลว.25พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,100 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3023 ลว.25พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น, ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3030 ลว.26พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,440 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3031 ลว.26พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3032 ลว.26พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3033 ลว.26พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,305,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3034 ลว.26พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,805,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,720 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3035 ลว.26พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,145,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3036 ลว.26พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3053 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพด.ลำพูน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3054 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 980,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี และ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3055 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,150 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3056 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3057 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,590,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร และ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3058 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,990,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา, ผอ.สพด.บุรีรัมย์, ผอ.สพด.ชัยภูมิ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3059 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,743,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3060 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3061 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 373,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,680 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3062 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,172,140 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,680 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3063 ลว.27พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,502,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,080 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3066 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพด.นครนายก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3067 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3069 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3070 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก ลนก. ให้ กผง.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3071 ลว.27พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3076 ลว.30พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,326,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5-6, 10-11, ผอ.ศขง., ผอ.ศนพ. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3078 ลว.30พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,420,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3079 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,560 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3080 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,962,610 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,040 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3081 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,787,700 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,080 บาท ให้ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3082 ลว.30พ.ย.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,512,680 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3085 ลว.30พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,837 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3086 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,935,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3087 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,671,150 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3088 ลว.30พ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,069,125 บาท ให้ ผอ.กวจ., ลนก., ผอ.กนผ., ผอ.สพข.1, ผอ.สพข.3, ผอ.สพข.5-10, ผอ.สพข.12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศขง., ผอ.ศนพ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3090 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,363,500 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/3091 ลว.30พ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce