จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2992 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 400 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2993 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 50,100 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2994 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 386 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2995 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2996 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2997 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2998 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 856 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2999 ลว.6พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 280,800 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3002 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,266,250 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3004 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3005 ลว.6พ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน6,425,300บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน217,756บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,643,056บาทให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3016 ลว.8พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 611,210 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3017 ลว.8พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 184,458 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3018 ลว.8พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 24,091,280 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3030 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3031 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3032 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 19,200 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3034 ลว.11พ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน36,000บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน1,500บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 37,500บาทให้ ลนก. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3035 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 74 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3036 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,565 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3037 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 25,145 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3038 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3044 ลว.12พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3045 ลว.12พ.ย2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 2,792 บาท ให้ ผอ.กกจ. ผอ.สสผ. ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3052 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 584 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3053 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3054 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

 

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3062 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3063 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 7,500 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3064 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 10,424 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3065 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,412 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3066 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 41,493 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3073 ลว.15พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3083 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,970,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3084 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 19,200 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3087 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3095 ลว.20พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3100 ลว.21พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 69,300 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3113 ลว.25พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 863,790 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3114 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 38,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3115 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3116 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3119 ลว.25พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 825,500 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3132 ลว.26พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3138 ลว.27พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3139 ลว.27พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 12,482 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3140 ลว.27พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 136,100 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3144 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,630 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3145 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,314,500 บาท ให้ ผอ.สพข.10  ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3146 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3149 ลว.28พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 155,275 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3150 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3151 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,987,900 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3158 ลว.29พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณ จาก สพด.เชียงใหม่ ให้ สพข.6) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,450 บาท ให้ ผอ.สพข.6 และ ผอ.สพด.เชียงใหม่

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme