จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2992 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 400 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2993 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 50,100 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2994 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 386 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2995 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2996 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 54,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2997 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2998 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 856 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2999 ลว.6พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 280,800 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3002 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,266,250 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3004 ลว.6พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3005 ลว.6พ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน6,425,300บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน217,756บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,643,056บาทให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3016 ลว.8พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 611,210 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3017 ลว.8พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 184,458 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3018 ลว.8พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 24,091,280 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3030 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3031 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3032 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 19,200 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3034 ลว.11พ.ย.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน36,000บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน1,500บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 37,500บาทให้ ลนก. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3035 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 74 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3036 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,565 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3037 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 25,145 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3038 ลว.11พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3044 ลว.12พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3045 ลว.12พ.ย2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 2,792 บาท ให้ ผอ.กกจ. ผอ.สสผ. ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3052 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 584 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3053 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3054 ลว.13พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

 

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3062 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3063 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 7,500 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3064 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 10,424 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3065 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,412 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3066 ลว.14พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 41,493 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3073 ลว.15พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3083 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,970,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3084 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 19,200 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3087 ลว.19พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3095 ลว.20พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3100 ลว.21พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 69,300 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3113 ลว.25พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 863,790 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3114 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 38,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3115 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3116 ลว.25พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3119 ลว.25พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 825,500 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3132 ลว.26พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3138 ลว.27พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3139 ลว.27พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 12,482 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3140 ลว.27พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 136,100 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3144 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,630 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3145 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,314,500 บาท ให้ ผอ.สพข.10  ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3146 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3149 ลว.28พ.ย.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวนทั้งสิ้น 155,275 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3150 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3151 ลว.28พ.ย.2562) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,987,900 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/3158 ลว.29พ.ย.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณ จาก สพด.เชียงใหม่ ให้ สพข.6) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,450 บาท ให้ ผอ.สพข.6 และ ผอ.สพด.เชียงใหม่

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce