จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/1 ลว.2 ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้  ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/6 ลว.3ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้  ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/17 ลว.6ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,932,000 บาท ให้  ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/25 ลว.7ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ให้  ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/26 ลว.7ม.ค.2563)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน6,654,365บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน217,167บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,871,532บาทให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/27 ลว.7ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้  ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/37 ลว.8ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/38 ลว.8ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,525 บาท ให้  ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/56 ลว.10ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.กระบี่) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้  รธพ.ปก. ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/57 ลว.10ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้  ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/65 ลว.13ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,246 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/67 ลว.13ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/68 ลว.13ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,450 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/70 ลว.13ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 727,120 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/75 ลว.14ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,707 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/76 ลว.14ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/77 ลว.14ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,814 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/81 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี และ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/82 ลว.15ม.ค.2563) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,870 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/83 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,794 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/84 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,923 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/86 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,202 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/87 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/88 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,228 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/89 ลว.15ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/101 ลว.17ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/102 ลว.17ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 904 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/103 ลว.20 ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/108 ลว.21ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/109 ลว.21ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,450 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/110 ลว.21ม.ค.2563) งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/124 ลว.24ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,280 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/125 ลว.24ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/131 ลว.24ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/145 ลว.28ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433 บาท ให้ ผอ.กวจ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/146 ลว.28ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/148 ลว.28ม.ค.2563) งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,400 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/149 ลว.28ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/154 ลว.29ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 607,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง ผอ.สพด.กระบี่ แลพ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/160 ลว.30ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/161 ลว.30ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.ระนอง และ สพด.ตรัง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ รธพ.ปก. ผอ.สพด.ระนอง และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/167 ลว.31ม.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/169 ลว.31ม.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.วก. ให้ สพข.3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้ รธพ.วก. และ ผอ.สพข.3

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce