โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน มกราคม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/15 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 401

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/16 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 402

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/17 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 403

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/18 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 404

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/19 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 405

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/20 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 406

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/21 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 407

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/22 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 408

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/23 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 409

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/24 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 410

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/25 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 411

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/26 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 412

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/27 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 413

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/28 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 414

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/29 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 415

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/30 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 416

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/31 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 417

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/32 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 418

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/38 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 419

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/39 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 420

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/40 ลว.7ม.ค.2564) ครั้งที่ 421

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/43 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 422

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/44 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 423

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/45 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 424

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/46 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 425

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/47 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 426

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/53 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 427

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/54 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 428

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/55 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 429

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/56 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 430

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/57 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 431

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/58 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 432

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/59 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 433

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/60 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 434

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/61 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 435

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/64 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 436

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/65 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 437

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/66 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 438

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/63 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 439

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/62 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 440

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/67 ลว.8ม.ค.2564) ครั้งที่ 441

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/70 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 442

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/71 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 443

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/72 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 444

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/73 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 445

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/74 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 446

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/75 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 447

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/81 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 448

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/82 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 449

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/83 ลว.11ม.ค.2564) ครั้งที่ 450

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce