โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์


จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/185 ลว.5ก.พ.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ กทช.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/188 ลว.5ก.พ.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 6,783,663 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 223,034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,006,697 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/192 ลว.6ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. ผอ.กนผ. และ ผอ. ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/194 ลว.6ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/201 ลว.7ก.พ.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,078 บาท ให้ ผอ.สสผ. ผอ.กกจ. และ ผอ.สวด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/203 ลว.7ก.พ.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,311 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/204 ลว.7ก.พ.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/205 ลว.7ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,775 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/207 ลว.11ก.พ.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,075,522 และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,190 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ และผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/222 ลว.14ก.พ.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/223 ลว.14ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,078 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/224 ลว.14ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,958 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/226 ลว.14ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,826 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/231 ลว.17ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,756 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/234 ลว.17ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,955 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด และ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/239 ลว.18ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,533 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/240 ลว.18ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,760 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/243 ลว.18ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,361,475 บาท ให้ ผอ.สพข.1-5 ผอ.สพข.7-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/249 ลว.19ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/250 ลว.19ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,729 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน และ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/255 ลว.20ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,200 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/256 ลว.20ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,591,800 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/266 ลว.24ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/268 ลว.24ก.พ.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,298 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ลพบุรี และ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce