โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน มิถุนายน


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1389 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 10,500 บาท และ งบลงทุน จำนวน 525,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1390 ลว.1มิ.ย.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,613 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1391 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,300 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1392 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1393 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 17,000 บาท และ งบลงทุน จำนวน 1,462,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,479,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce