โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน มิถุนายน


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1389 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 10,500 บาท และ งบลงทุน จำนวน 525,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1390 ลว.1มิ.ย.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,613 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1391 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,300 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1392 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1393 ลว.1มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน จำนวน 17,000 บาท และ งบลงทุน จำนวน 1,462,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,479,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1405 ลว.4มิ.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,143 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1406 ลว.4มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,903 บาท ให้ ผอ.ศทส. และ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1407 ลว.4มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,314,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1410 ลว.4มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1416 ลว.5มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,400 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1418 ลว.5มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,030,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1419 ลว.5มิ.ย.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 6,705,013 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 220,696 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,925,709 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1421 ลว.5มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 309,700 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1422 ลว.5มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.สระแก้ว กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,458 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1423 ลว.5มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,080,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1424 ลว.5มิ.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,600 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท ให้ ผอ.ศทส. ผอ.กวจ. ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1430 ลว.8มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.10 และ สพด.ปทุมธานี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1435 ลว.9มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 526,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี และ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1436 ลว.9มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิน 526,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี และ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1437 ลว.9มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 2,316,200 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.สพข.1 ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1438 ลว.9มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิน 622 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1439 ลว.9มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,492,500 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1440 ลว.9มิ.ย.2563) งบลงทุน จำนวน 2,250,000 บาท งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิน 45,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1442 ลว.9มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน 833,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1443 ลว.9มิ.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิน 2,940 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1449 ลว.10มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1450 ลว.10มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.ชัยนาท และสพด.พังงา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สสผ. ผอ.สพด.ชัยนาท และ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1451 ลว.10มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1452 ลว.10มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1459 ลว.11มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท ให้ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1461 ลว.11มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,468 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1462 ลว.11มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1463 ลว.11มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1464 ลว.11มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,929,754 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.สระแก้ว และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1465 ลว.11มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,052,617 บาท ให้ ลนก. ผอ.ศทส. และ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1471 ลว.12มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก สพด.ยโสธร กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1477 ลว.15มิ.ย.2563) งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,600 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1478 ลว.15มิ.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1479 ลว.15มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,600 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1480 ลว.15มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 503,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1487 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก สพด.พัทลุง กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 952,111 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1488 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,887 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1489 ลว.16มิ.ย.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,352,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,080 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1490 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1491 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1492 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,266 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1494 ลว.16มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,890 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1495 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1496 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,342,350 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.มหาสารคาม ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1497 ลว.16มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,621 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1504 ลว.17มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,499 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1505 ลว.17มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,500 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1506 ลว.17มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1509 ลว.17มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.แม่ฮ่องสอน กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,480 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่อ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1513 ลว.17มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,637,500 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพด.แม่อ่องสอน ผอ.สพด.นราธิวาส และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1515 ลว.18มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3 และ สพข.5) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1516 ลว.18มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,012,470 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.ชัยภูมิ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1520 ลว.19มิ.ย.2563) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,661,294 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.ชัยภูมิ และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1521 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก สพด.บุรีรัมย์ กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 612 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1522 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก สพด.บึงกาฬ กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1523 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนงบประมาณจาก สพด.นครราชสีมา กลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,086 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1524 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1525 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,039 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1526 ลว.19มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,870 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1527 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,870 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1528 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพข.3 ให้ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1529 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,119 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1530 ลว.19มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 963,375 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1536 ลว.22มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,241,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9 ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1542 ลว.23มิ.ย.2563) งบลงทุน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สพข.1,4, 6, 8 ผอ.สพด.สระบุรี ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1544 ลว.23มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1546 ลว.23มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,260 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1547 ลว.23มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน และ งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 403,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1548 ลว.23มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1549 ลว.23มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,827,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1555 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1556 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1557 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 874,614 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1558 ลว.24มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,635 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1561 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1562 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1563 ลว.24มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,100 บาท ให้ ผอ.กนผ. ผอ.กวจ. ผอ.สวด. และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1565 ลว.25มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,691 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1576 ลว.26มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1577 ลว.26มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1584 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1585 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1586 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,470 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1587 ลว.29มิ.ย.2563) ) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246,539 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1588 ลว.29มิ.ย.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,690 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1589 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246,539 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1590 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1591 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1593 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3 สพข.5 และ สพข.10) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1594 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1595 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1597 ลว.29มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1598 ลว.29มิ.ย.2563) (งบกลาง กปร.) งบดำเนินงาน เป็นเงิน 665,744.35 บาท และ งบลงทุน เป็นเงิน 553,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,218,944.35 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1604 ลว.30มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (งบกลาง กปร.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1607 ลว.30มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1608 ลว.30มิ.ย.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท ให้ ผอ.กผง และ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/1613 ลว.30มิ.ย.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี ผอ.สพด.สระบุรี ผอ.สพด.นครนายก และ ผอ.สพด.ลพบุรี

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce