หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โอนจัดสรรงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขอขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง กปร. เงินกู้ งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ
จัดทำเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ดำเนินการขออนุมัติหลักการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
การวิเคราะห์รายการขอเบิกเงิน และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การติดตามผลและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ / งบกลาง / เงินนอกงบประมาณ /เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ดำเนินการสร้างรหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce