โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน ตุลาคม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2720 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.ยโสธร และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2721 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,750 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก, ผอ.สพด.สระแก้ว, ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2722 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 372,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. และ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2723 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2724 ลว.22ต.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,044,408 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2725 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,223,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศพล. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2726 ลว.22ต.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,144,120 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2727 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,128,250 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2728 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี, ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช, ผอ.สพด.ชุมพร, ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2729 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา, ผอ.สพด.นราธิวาส และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2730 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 812,050 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2731 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,950 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2732 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,100 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2733 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,737,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2735 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,877,500 บาท ให้ รธพ.วก., ผอ.สวพ., ผอ.กกจ., ผอ.กผง., ผอ.กวจ., ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2737 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,051,357 บาท ให้ ผอ.ตสน., ลนก., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2738 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 503,550 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2739 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,107,450 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2740 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,661,950 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2741 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,313,450 บาท ให้ ผอ.กทช., ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2742 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,282,000 บาท ให้ ผอ.กผง., ผอ.กวจ., ผอ.ศขซ., ผอ.สพข.10, ผอ.ศขง., ผอ.ศนพ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2743 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,178,450 บาท ให้ รธพ.บร., ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กผง., ผอ.สวด. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2744 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2745 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,100 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2746 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 805,050 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2747 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,027,900 บาท ให้ รธพ.ปก., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.กสด. และ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2748 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 724,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2749 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2750 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2751 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,402,300 บาท ให้ ผอ.กผง. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2752 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,176,600 บาท ให้ ผอ.ศทส., ผอ.กนผ., ผอ.ศพท. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2753 ลว.22ต.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,278 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2754 ลว.22ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,681,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2755 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,402,600 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2756 ลว.22ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2757 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,103,200 บาท ให้ ผอ.กทช., ผอ.กสด., ผอ.กวจ. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2758 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,342 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2759 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2760 ลว.22ต.ค.2563) งบบุคลากร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,944 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2761 ลว.22ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2762 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,046 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2763 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,178 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2764 ลว.22ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,720,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,720 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2765 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,002 บาท ให้ ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2766 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,604 บาท ให้ ลนก., ผอ.กนผ. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2767 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,248 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สวด., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2768 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,501 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.สวพ., ผอ.กวจ. และ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2769 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,730 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2770 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 962 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2771 ลว.22ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,480 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2772 ลว.22ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,670,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2773 ลว.22ต.ค.2563) งบบุคลากร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2784 ลว.26ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 789,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2785 ลว.26ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,823,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,680 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2786 ลว.27ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. และ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2791 ลว.27ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท ให้ ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวด., ผอ.กสด. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2793 ลว.27ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,087,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,360 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2799 ลว.28ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช., ผอ.กนผ., ผอ.ศปพ. และ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2800 ลว.28ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,450,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2801 ลว.28ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,789 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2802 ลว.28ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2803 ลว.28ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2804 ลว.28ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,413,200 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2812 ลว.30ต.ค.2563) งบดำเนินงาน ( ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2813 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,500 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2814 ลว.30ต.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2815 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500,000 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สพข1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศพล., ผอ.ศขง., ผอ.ศนพ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2820 ลว.30ต.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2821 ลว.30ต.ค.2563) งบบุคลากร และ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,426 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร และ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2822 ลว.30ต.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.นนทบุรี และ สพด.นครราชสีมา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.สสผ., ผอ.สพด.นนทบุรี และ ผอ.สพดนครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2823 ลว.30ต.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2824 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,212,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,360 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2825 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2826 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,800,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศพล., ผอ.ศนพ., ผอ.ศขง. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2827 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 809,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2828 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,330,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,440 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2829 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,446,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,480 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2564 (กษ 0803.04/2830 ลว.30ต.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,800 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce