จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2851 ลว.11 ต.ค.2562)งบบุคลากร(พนักงานราชการ)จำนวน 6,514,257 บาทและงบดำเนินงาน(ประกันสังคม)จำนวน 221,116 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,735,373 บาทให้ผอ.ตสน.ผอ.กพร.ลนก.ผอ.กกจ.ผอ.สวพ.ผอ.กผง.ผอ.สสผ.ผอ.ศทส.ผอ.สวด.ผอ.กวจ.ผอ.กสด.ผอ.กทช.ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2863 ลว.16.ตค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,413,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2864 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 11,700,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-4 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2865 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,300,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5-8 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2866 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 10,800,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2867 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 1,440,400 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2868 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 960,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.3-7 ผอ.สพข.9-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2869 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,696,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.11 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2870 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 32,008 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.กวจ. ผอ.กนผ. ลนก. ผอ.สวด. ผอ.กสด. ผอ.กพร. ผอ.กกจ. ผอ.กทช. ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2871 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 328,000 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2872 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 11,615,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.กนผ. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กทช. ผอ.สสผ. ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2873 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2874 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 420,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.กสด. ผอ.กนผ. ผอ.กวจ. ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2878 ลว.16ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 21,675,000 บาท ให้ ผอ.กพร. ผอ.ตสน. ลนก. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.ศทส. 

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2886 ลว.17ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.บร ให้ ศทส.) จำนวนทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ รธพ.บร ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2889 ลว.17ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2890 ลว.17ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 3,461 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2896 ลว.18ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,805,200 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2897 ลว.18ต.ค.2562) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 87,188,635 บาท และ งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 2,889,393 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2898 ลว.18ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2899 ลว.18ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2904 ลว.21ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,144 บาท ให้ ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2906 ลว.21ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,176 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2911 ลว.22ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2916 ลว.22ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2918 ลว.22ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,832,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2923 ลว.24ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 268 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2924 ลว.24ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2926 ลว.24ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 32,932 บาท ให้ ผอ.กกจ. ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2927 ลว.24ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2933 ลว.25ต.ค.2562) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จำนวนทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2934 ลว.25ต.ค.2562) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จำนวนทั้งสิ้น 9,000 บาท งบดำเนินงาน (ประสังคม) จำนวน 450ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2939 ลว.28 ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ ศปพ.) จำนวนทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2940 ลว.28ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2941 ลว.28ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2942 ลว.28ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2948 ลว.29ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สสผ. ให้ สพด.นนทบุรี) จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้ ผอ.สสผ. ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2949 ลว.29ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2950 ลว.29ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2955 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,449,295 บาท ให้ ผอ.สพข.6-7 ผอ.สพข.9-10 ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2956 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,767,600 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2957 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 5,760,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2958 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,785,450 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2959 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 10,320,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2960 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,508,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. ผอ.กนผ. ผอ.กกจ. ผอ.สวด. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2961 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 630,750 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2962 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 16,702,700 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2963 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2964 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 5,880,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2965 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2966 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 33,700,000 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.สวด. ผอ.ศทส. ผอ.กนผ. ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2967 ลว.30ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2972 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 725,520 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2973 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 60,321 บาท ให้ ผอ.กสด. ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2974 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,457,700 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2975 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2976 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 306,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2977 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,767,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2979 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2980 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวนทั้งสิ้น 1,452 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2981 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2982 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวนทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน (กษ 0803.04/2983 ลว.31ต.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 13,260,600 บาท ให้ ผอ.สพข.2-3 ผอ.สพข.10-12 ผอ.สพด.ต่างๆ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce