เงินยืมทดรองราชการ
หน้าแรก

เงินยืมประมาณการ

รับสัญญายืมเงินจากกลุ่มงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงินและหลักฐาน

ประกอบการยืมเงิน

ลงรับในสมุดทะเบียนรับ

ตรวจสอบหนี้สิน สัญญายืมเงินที่ไม่มีหนี้จะลงคุมในสมุดทะเบียนคุมสัญญายืมเงินแล้วส่งกลุ่ม

บัญชีเพื่อตั้งฎีกา

สัญญายืมกรณีเร่งด่วน เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงิน นำสัญญา

ยืมเงินที่จ่ายเงินยืมทดรองราชการแล้ว ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อตั้งฎีกาชดใช้เงินทดรอง

เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติและเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ เขียนเช็คสั่งจ่ายธนาคาร

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อจ่ายให้กับผู้ยืมเงิน และชดใช้เงินทดรอง

รับสัญญายืมที่จ่ายเงินแล้วจากงานรับ-จ่ายเงิน ลงเลขฎีกาในทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน ลงคุม

ลูกหนี้รายตัวในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ เก็บสัญญาเข้าแฟ้ม รอใบสำคัญส่งใช้

ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม

รับเอกสารใบสำคัญส่งใช้ จากลูกหนี้เงินยืม เพื่อชำระหนี้ บันทึกการชำระหนี้ในระบบ GFMIS

กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืนให้งานรับ-จ่ายเงินออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกเบิกเกินส่งคืนคลัง

ในระบบ GFMIS (กรณีคืนเงินเกิน 20 % ผู้ยืมต้องระบุเหตุผลในการคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร)

ส่งเอกสารใบสำคัญการส่งใช้เงินยืมให้กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ และสำเนาเอกสารบันทึก

การชำระหนี้ในระบบ GFMIS ให้ส่วนบัญชี

ล้างหนี้ในทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมราชการ

เก็บสัญญายืมเงินที่ชำระหนี้แล้วเข้าแฟ้มลูกหนี้รายตัว


เงินทดรองราชการ

รับสัญญายืมเงินจากกลุ่มงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงินและหลักฐาน

ประกอบการยืมเงิน ลงรับในสมุดทะเบียนรับ

ตรวจสอบหนี้สิน สัญญายืมเงินที่ไม่มีหนี้จะลงคุมในสมุดทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน และ

ลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

รับเอกสารใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา จากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอ

ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่าย

เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน/ผู้ยืมเงิน

จัดเก็บสัญญายืมรอใบสำคัญส่งใช้ ส่วนใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

ที่จ่ายเงินแล้ว นำส่งกลุ่มบัญชีเพื่อตั้งฎีกาชดใช้เงินทดรอง

รับเอกสารใบสำคัญส่งใช้ จากลูกหนี้เงินยืม กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืนออกใบเสร็จรับเงิน

และนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ

ส่งเอกสารใบสำคัญการส่งใช้เงินยืมให้กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ

รับเอกสารจากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วส่งให้ส่วนบัญชีเพื่อตั้งฎีกา

เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ และเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจ

ลงนามเพื่อชดใช้เงินทดรอง

รับเช็คพร้อมใบสำคัญจากงานรับ-จ่ายเงิน และนำเช็คฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ

ลงคุมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แล้วนำใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

ใบสำคัญการลงบัญชีสัญญายืม ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อจัดเก็บ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม

ผู้มีสิทธิยืมเงินคือช้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการของส่วนราชการผู้ให้ยืมที่ได้รับอนุมัติ

ให้ปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา

การยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพื่อการนั้น

ผู้ยืมเงินจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระ

ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้ยืมจะต้องส่งใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ดังนี้

1.กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักหรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ

หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลง

ทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน

2.กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับ

3.การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก 1 หรือ 2 ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

โครงสร้างองค์กร
ขั้นตอนการให้บริการ
ระบบการจ่ายเงิน
เงินยืมทดรองราชการ
จ่ายตรงเงินเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download แบบฟอร์ม
การติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-5794441 Email : Fid_4@ldd.go.th

Land Development Department, Bangkok, Thailand. Copyright 2012