ระบบการจ่ายเงิน
หน้าแรก

จ่ายตรงโดยส่วนราชการ

รับใบสำคัญจากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ(ในกรณีวงเงินไม่เกิน 300,000

บาท หัวหน้ากลุ่มการเงินอนุมัติการจ่าย และ่ในกรณีวงเงินเกิน 300,000 บาท ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้

อนุมัติการจ่าย)

ใบสำคัญที่อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของ

ส่วนราชการ

เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิภายในกรมฯ ผ่านธนาคารกรุงไทย

และธนาคารอื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ที่ http://fid101.ldd.go.th

และจ่ายเช็คบริษัท ร้านค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการรับเช็ค

1.ใบเสร็จรับเงิน

2.กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ

3.กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าธนาคารต้องแนบแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ส่งใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายเงินและบันทึกการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้กลุ่มบัญชีจัดเก็บเอกสาร


จ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง

รับใบสำคัญเบิกตรงที่เบิกจ่ายให้กับบริษัท ร้านค้า วงเงินเกิน 5,000 บาทที่วิเคราะห์คู่บัญชี

และบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS จากส่วนบัญชี

รอเอกสารการยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท, ร้านค้าโดยกรมบัญชีกลาง

บันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมจ่ายเงินของกรมฯ

จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีมีใบเสร็จรับเงินแนบจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัท, ร้านค้า

กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินแนบ ให้ติดต่อบริษัท, ร้านค้า ให้นำใบเสร็จรับเงินมาให้และรับหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งใบสำคัญให้กลุ่มบัญชีจัดเก็บเอกสาร

โครงสร้างองค์กร
ขั้นตอนการให้บริการ
ระบบการจ่ายเงิน
เงินยืมทดรองราชการ
จ่ายตรงเงินเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download แบบฟอร์ม
การติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-5794441 Email : Fid_4@ldd.go.th

Land Development Department, Bangkok, Thailand. Copyright 2012