จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 600 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพิ่มเติม) จำนวน 58,747บาท ผอ.สพด.ระนอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 601 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน 435,600 บาท ผอ.กผง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 602 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 10,000 บาท ผอ.สพข.3และผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 602 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 10,000 บาท ผอ.สพข.3และผอ.สพข.10
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 595 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 20,070 บาท ผอ.สพข.9และผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 596 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 101,360 บาท ผอ.สพด.ชัยนาท,ระยองและผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 597 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว) จำนวน 1,266,000 บาท ผอ.สพด.สตูล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 598 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน) จำนวน 148,920 บาท ผอ.สพด.ภูเก็ต
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 599 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 5,867,500 บาท ผอ.สพด.ระยองและผอ.สพด.บุรีรัมย์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 588 งบกปร. (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)จำนวน 244,500 บาท ผอ.สพด.ระยอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 589 งบดำเนินงานและงบลงทุน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มฯ) จำนวน 8,333,879 บาท ผอ.สพด.ขอนแก่น
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 590 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 200,000 บาท ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 591 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,612,500 บาท ผอ.สพด.สระแก้ว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 592 งบดำเนินงาน (ประเมินผลโครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จำนวน 228,200 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 593 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) จำนวน 78,600 บาท ผอ.สพข.1(โอนงบประมาณจากสวด)
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 594 งบดำเนินงาน (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) จำนวน 73,360 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 587 งบดำเนินงาน (โครงการนำร่องการผลิตพืชฯ) จำนวน 14,067,600 บาท ผอ.กผง,สพข.1-12และผอ.สพด.ต่างๆ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 586 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มเติม) จำนวน 1,049,750 บาท ผอ.สพด.หนองบัวลำภู
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 585 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจากรธพ.วกไปให้สพข.2และสพด.ชลบุรี) จำนวน 140,000 บาท รธพ.วก ผอ.สพข.2และผอ.สพด.ชลบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 579 งบดำเนินงาน (โอนกลับส่นกหลาง) จำนวน 111,000 บาท ผอ.สพข.12
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 580 งบดำเนินงาน (รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) จำนวน 111,000 บาท ผอ.สพข.11
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 581 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 582งบดำเนินงาน (ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริกหารงานพัฒนาที่ดิน”) จำนวน 1,867,000 บาท ผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 583 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน เพิ่มเติม) จำนวน 2,500,000 บาท ผอ.สพด.สกลนคร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 584 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพิ่มเติม) จำนวน 390,280, บาท ผอ.สพด.ศรีสะเกษ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 568 งบดำเนินงาน (จัดประชุมวิชาการ) จำนวน 3,072,500 บาท ผอ.กวจและผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 576 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 100,000 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 577 งบดำเนินงาน (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์พระราชทาน) จำนวน 3,944,000 บาท ผอ.ศขซ,สพด.ลำพูน,พะเยา,พัทลุงและผอ.ยะลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 578 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน) จำนวน 1,400,000 บาท ผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 566 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 37,500 บาท ผอ.สพด.ตากและผอ.สพด.อุทัยธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 565 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 101 บาท ผอ.กทช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 567 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,226,000 บาท ผอ.สพด.บุรีรัมย์และผอ.สพด.กาญจนบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 569 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 6,396,000 บาท ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 570 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติม) จำนวน 1,468,200 บาท ผอ.สพด.ปัตตานีและผอ.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 571 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,633,700 บาท ผอ.สพด.นครนายก,ตราด,อุดรธานี,สตูลและผอ.สพด.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 572 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 2069,000 บาท ผอ.สพด.สระแก้ว
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 573 งบดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 1,639 บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 574 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 33,198 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 575 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายเติมน้ำยาดับเพลิง,ค่าใช้จ่ายเตรียมรับเสด็จฯ) จำนวน 186,423 บาท ลนกและ ผอ.สพด.น่าน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 560 งบดำเนินงาน จำนวน 760,480 บาท ผอ.สพข.5
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 561 งบดำเนินงาน (พ.ร.บ.รถยนต์) จำนวน 22,100 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 562 งบรายจ่ายอื่น (ACMECS) จำนวน 213,400 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 563 งบรายจ่ายอื่น (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) จำนวน 27,000 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 564 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) จำนวน 867,800 บาท ผอ.กทช,กวจ,สวดและผอ.สพข.1
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 537 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 28,027,368 บาท ผอ.สพด.สุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 554 งบลงทุน (ลุ่ม – ดอน เพิ่มเติม) จำนวน 5,258,000 บาท ผอ.สพด.พิษณุโลก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 555 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติม) จำนวน 868,000 บาท ผอ.นราธิวาส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 557 งบดำเนินงาน (การจัดตั้งปุ๋ยธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน 20,000 บาท ผอ.สพด.ยโสธร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 558 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 310 บาท ผอ.สวด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 559 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางราชการ) จำนวน 1,000 บาท ผอ.กสด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 547 งบดำเนินการ(ประกันสังคม เพิ่มเติม) จำนวน 4,180, บาท ผอ.สพข.2-4,7-11,สะพด.สระบุรี,ระยอง,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,เชียงราย,นครศรีธรรมราช,ศขซและผอ.ศพท.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 549 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 6,230,049 บาท ผอ.สำนัก/กอง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 550 งบดำเนินงาน (โครงการจัดทำฐานข้อมูลจำลองฯ) จำนวน 10,860,072 บาท ผอ.ศทส
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 551 งบลงทุน (ขยายผลโครงการหลวง) จำนวน 475,000 บาท ผอ.สพดเชียงราย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 552 งบดำเนินงาน (โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ) จำนวน 1,850,000 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่553 งบลงทุน (ค่าใช่จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า) จำนวน 622,662, บาท ผอ.สพด.อำนาจเจริญ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 534 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 2,956,924 บาท ผอ.สพด.หนองคาย
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 539 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 6,333 บาท ลนก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 541 งบอุดหนุน (ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านดินถล่ม(ICL) จำนวน 17,800 บาท ผอ.กนผ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 542 งบดำเนินงาน (ค่าโทรศัพท์) จำนวน 3,539 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 540 งบรายจ่ายอื่น (ถอนคืนเงินค่าปรับ) จำนวน 681,141 บาท ผอ.สพด.ขอนแก่น,มหาสารคาม,ตาก,และผอ.สพด.ราชบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 543 งบลงทุน (ขยายโครงการหลวง) จำนวน 481,000 บาท ผอ.สพด.เชียงใหม่
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 544 งบดำเนินงาน จำนวน 77,200 บาท ลนก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 545 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 31,573,547 บาท ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 546 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านฯ) จำนวน 3,000 บาท ผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 548 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบดำเนินการ(ประกันสังคม) จำนวน 34,980 บาท ผอ.ระยองและผอ.สพด.จันทบุรี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 529 งบลงทุน (ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน เพิ่มเติม) จำนวน 703,386 บาท ผอ.สพข.12และผอ.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 530 งบลงทุน (พระราชดำริ) จำนวน 2,010,000 บาท ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 531 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ) จำนวน 1,300,000 บาท ผอ.ศพท
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 532 งบลงทุน (ผลิตและปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม) จำนวน 5,696,000 บาท ผอ.ศขซ,สพด.แม่ฮองสอน,เชียงใหม่และผอ.สพด.สตูล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 533 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 36,357,828 บาท ผอ.สพด.สตูล
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 535 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 1,6820,500 บาท ผอ.สพด.นครสีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 536 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 12,390,000 บาท ผอ.สพด.พิจิตร
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 538 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 6,900 บาท ผอ.สวพ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 527 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000 บาท ผอ.กวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 528 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติฯ) จำนวน 52,200 บาท ลนก และ ผอ.กกจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 519 งบดำเนินงาน (โครงการวิจัย) จำนวน 100,000 บาท ผอ.กทช.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 520 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 17,700,010 บาท ผอ.สพด.นรคสวรรค์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 521 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 14,156,300 บาท ผอ.สพด.พิษณุโลก
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 522 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 3,541,010 บาท ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 523งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 530,500 บาท ผอ.สพด.สงขลา
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 524 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 1,155 บาท ผอ.สสผ.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 525 งบดำเนินงาน (ค่าน้ำประปา) จำนวน 676,, บาท ผอ.สพด.กทม
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 526 งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 744 บาท ผอ.กกจ.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 517 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 18,000 บาท ผอ.สวด.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 518 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 47,953 บาท ผอ.สวจ
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 515 งบดำเนินงาน (รวมเทิดพระเกียติและถวายพระพรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์) จำนวน 40,000 บาท ลนก.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 516 งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจากบรไปให้สพด.บุรีรัมย์) จำนวน 25,000 บาท ผอ.
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 512 งบดำเนินงาน (จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด) จำนวน 68,410 บาท ผอสพด.สุราษฎร์ธานี
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 513 งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 6,000,000 บาท ผอ.สพด.ลำพูน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 514 งบลงทุน (ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน) จำนวน 2,800,000 บาท ผอ.สพข.1-12
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce