จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 4,610,400 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12 คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 2 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 114,597,090 บาท งบดำเนินการ (ประกันสังคม) จำนวน 4,288,836 บาท ให้ ผอ.สพด 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน (อำนวยการ,จ้างเหมาบุคลากร) จำนวน 48,958,000 บาท รธพ.บร,รธพ.วก,รธพ.ปก,ผอ.ตสน,ผอ.กพร,ลนก,ผอ.กกจ,ผอ.กค,ผอ.สวพ,ผอ.กผง,ผอ.สสผ,ผอ.ศทส,ผอ.สวด,ผอ.กวจ,ผอ.กสด,ผอ.กทช และ ผอ.กนผ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 13,360,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,สพด ต่างๆ และ ผอ.ศูนย์ฯ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 20,891,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-5 และ สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 14,185,200 บาท ให้ ผอ.สพข 6-12,ผอ.สพด ต่างๆ และ ผอ.ศพล คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 56,231,360 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศพล,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 8 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 10,391,546 บาท ให้ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 9 งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 1,000,000 บาท ให้ อธพ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 10 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 445,000 บาท ให้ ผอ.สพด สุพรรณบุรี คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 11 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 884,000 บาท ให้ ผอ.สพด กาญจนบุรี และผอ.สพด สงขลา คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 12 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด ตราด คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 13 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 4,681,600 บาท ให้ ผอ.สพด หนองคาย คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 14 งบลงทุน (อาคารจอดรถ,รั้วคอนกรีต) จำนวน 6,320,700 บาท ให้ ผอ.สพด บุรีรัมย์,ผอ.สพด มหาสารคาม,ผอ.สพด หนองคาย,ผอ.สพด บึงกาฬ,ผอ.สพด เพชรบุรี,ผอ.สพด นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด นราธิวาช คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 15 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 2,361,975 บาท ให้ ผอ.สพข 11 และ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 16 งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 4,254,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 17 งบลงทุน (หญ้าแฝก) จำนวน 320,150,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ., ผอ.ศพล. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 2,599 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 19  งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 3,336 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 496 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน  จำนวน 2,248,850 บาท ให้ ผอ.กกจ. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 22 งบดำเนินงาน   จำนวน  1,280,000 บาท ให้ อธพ., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.สวด. และ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 23 งบลงทุน  (ค่าก่อสร้าง) จำนวน 43,277,830 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 24 งบลงทุน  จำนวน 1,853,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 25 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,819,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด และ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 26 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 27 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นา) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 28 งบลงทุน  จำนวน 9,462,800 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 29 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 4,080,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 30 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ)  จำนวน 6,551,590 บาท  งบดำเนินงาน  (ประกันสังคม)   จำนวน 241,314 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช., และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 31 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 21,200 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 32 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 33 งบดำเนินงาน  (สนับสนุนผชช.) จำนวน 780,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 34 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 35 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นา) จำนวน 796,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 36 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 292,800 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 37 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 1,079,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน  (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 943 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สวด. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 39 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,200 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 40 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,181,025 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 41 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 175,200 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 42 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 94,160 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 43 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,683,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 44 งบลงทุน  (จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) จำนวน 4,274,940 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 45 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) จำนวน 13,756,700 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 46 งบดำเนินงาน   (ค่าสาธารณูปโภค)  จำนวน 46,854 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 47 งบดำเนินงาน  (อำนวยการ)  จำนวน 72,066,350 บาท  ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช., และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 48 งบลงทุน   (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำฯ)  จำนวน 267,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 49 งบรายจ่ายอื่น   (ต่างประเทศ ณ ตุรกี)  จำนวน 581,800 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 50 งบรายจ่ายอื่น   (ต่างประเทศ ณ มาเลเซีย)  จำนวน 103,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 51 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ) จำนวน 116,280 บาท งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 4,500 บาท  ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 52 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 1,135,530 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 53 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ) จำนวน 4,670,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 54 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)  จำนวน 2,793,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11, ผอ.สพด.จันทบุรี, ผอ.สพด.ขอนแก่น และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 55 งบลงทุน  (ซ่อมแซม) จำนวน 1,388,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 56 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 943,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 57 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,060,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 58 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 2,272,500 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 59 งบดำเนินงาน  (ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด) จำนวน 255,000 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 60 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 415,300 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 61 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 4,670,699 บาท ให้ ผอ.สสผ., ผอ.สพด.ชลบุรี, ผอ.สพด.ปราจีนบุรี, ผอ.สพด.บุรีรัมย์, ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 62 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์) จำนวน 3,983,040 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 63 งบลงทุน  (ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) จำนวน 11,929,543 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น, ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ลำพูน, ผอ.สพด.เพชรบูรณ์, ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 64 งบดำเนินงาน   จำนวน 24,632,200 บาท ให้ ผอ.สพข.4 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 65 งบดำเนินงาน    จำนวน 12,046,300 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 66 งบดำเนินงาน  จำนวน 7,260,550 บาท ให้ ผอ.สพข.7 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 67 งบดำเนินงาน   จำนวน 13,833,375 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 68 งบลงทุน  (แหล่งน้ำ) จำนวน 1,332,100 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 69 งบดำเนินงาน   จำนวน 11,960,075 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 70 งบดำเนินงาน   จำนวน 16,860,400 บาท ให้ ผอ.ศพล. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 71 งบลงทุน  (แหล่งน้ำ) จำนวน 1,952,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 72 งบลงทุน  (แหล่งน้ำ) จำนวน 1,157,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 73 งบลงทุน  (แหล่งน้ำ) จำนวน 7,333,600 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 74 งบลงทุน  (แหล่งน้ำ) จำนวน 13,670,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 75 งบดำเนินงาน   จำนวน 8,415,275 บาท ให้ ผอ.สพข.8 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 76 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)  จำนวน 2,849,612 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 77 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 78 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 79 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 80 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)  จำนวน 75,100 บาท ให้ ผอ.กนผ., ผอ.สวด. และ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 81 งบดำเนินงาน   จำนวน 8,320,500 บาท ให้ ผอ.สพข.9 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 82 งบดำเนินงาน  จำนวน 22,022,500 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 83 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)  จำนวน 1,242,500 บาท ให้ ผอ.สพข.2, ผอ.สพด.อ่างทอง, ผอ.สพด.สิงห์บุรี, ผอ.สพด.ชลบุรี และ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 84 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)  จำนวน 12,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 85 งบดำเนินงาน  (ค่าสาธารณูปโภค)  จำนวน 72 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 86 งบลงทุน   จำนวน 33,721,900 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 87 งบลงทุน  (แหล่งน้ำฯ)  จำนวน 425,100 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 88 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 89 งบดำเนินงาน  จำนวน 11,306,800 บาท ให้ ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 90 งบลงทุน  (จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)  จำนวน 16,006,457 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 91 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ)  จำนวน 4,559,190 บาท งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) จำนวน 4,380 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12, ผอ.สพด.ต่างๆ, ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 92 งบดำเนินงาน  จำนวน 11,903,100 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 93 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 7,327,800 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 94 งบดำเนินงาน  จำนวน 15,0563,800 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 95 งบลงทุน    จำนวน 20,020,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 96 งบดำเนินงาน  จำนวน 495,000 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 97 งบดำเนินงาน  (โอนจากสพด.นครราชสีมา)  จำนวน 67,250 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 98 งบดำเนินงาน  จำนวน 60,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 99 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต)  จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 100 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)  จำนวน 21,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 101 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)  จำนวน 5,886,887 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 102 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)   จำนวน 1,583,600 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 103 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)    จำนวน 785,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 104 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)    จำนวน 749,200 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 105 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)    จำนวน 787,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 106 งบลงทุน  (ก่อสร้างลานจอดรถ)    จำนวน 72,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 107 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)   จำนวน 175,200 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 108 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)   จำนวน 175,200 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 109 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 8,124,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 110 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 265,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 111 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)   จำนวน 1,705,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 112 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 4,793,540 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 113 งบลงทุน  (ก่อสร้าง)   จำนวน 5,970,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี, ผอ.สพด.ชัยนาท และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 114 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 1,993,600 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 115 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 6,480,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 116 งบลงทุน   จำนวน 14,910,884 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 117 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)   จำนวน 1,193,300 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 118 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)   จำนวน 1,787,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่ และ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 119 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 267,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 120 งบลงทุน   จำนวน 175,200 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 121 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)   จำนวน 4,293,840 บาท ให้ ลนก., ผอ.สพด.ชลบุรี, ผอ.สพด.ราชสีมา, ผอ.สพด.พะเยา, ผอ.สพด.เพชรบูรณ์, ผอ.สพด.สุโขทัย และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 122 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 5,264,160 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 123 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 1,958,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 124 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 125 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 391,600 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 126 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 535,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 127 งบลงทุน    จำนวน 36,450,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5, ผอ.สพด.ขอนแก่น, ผอ.สพด.อุดรธานี, ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 128 งบลงทุน   จำนวน 6,545,750 บาท ให้ ลนก., ผอ.สพข.1, ผอ.สพด.นครปฐม, ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.พะเยา, ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 129 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 1,030,500 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 130 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 2,011,400 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 131 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 3,086,440 บาท ให้ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 132 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 3,170,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 132.1 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 267,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 132 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 3,170,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 133 งบลงทุน    จำนวน 2,632,200 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 134 งบลงทุน    จำนวน 4,798,900 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก, ผอ.สพด.ยโสธร, ผอ.สพด.หนองคาย และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 135 งบลงทุน   (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน 4,079,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 136 งบลงทุน   (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)  จำนวน 8,442,900 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 138 งบลงทุน    จำนวน 7,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 139 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ)    จำนวน 4,288,824 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 140 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)    จำนวน 13,243,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 141 งบลงทุน    จำนวน 1,230,700 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรปราการ, ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 142 งบดำเนินงาน  (ค่าโทรศัพท์มือถือ)   จำนวน 522,000 บาท ให้ อธพ., รธพ.บร,, รธพ.ปก., ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.กค, ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 143 งบลงทุน  (ครุภัณฑ์)    จำนวน 9,647,450 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 144 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)    จำนวน 49,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 145 งบลงทุน    จำนวน 18,371,930 บาท ให้ ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 146 งบลงทุน    จำนวน 9,016,841 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม, ผอ.สพด.อำนาจเจริญ, ผอ.สพด.เชียงราย, ผอ.สพด.น่าน และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 147 งบลงทุน    จำนวน 6,431,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10, ผอ.สพด.กาญจนบุรี และ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 148 งบลงทุน    จำนวน 1,124,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี, ผอ.สพด.ปราจีนบุรี, ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 149 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ)  จำนวน 105,798 บาท และ งบดำเนินงาน   จำนวน 4,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 150 งบลงทุน   (ครุภัณฑ์)   จำนวน 5,743,196 บาท ให้ ผอ.กนผ. และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 151 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าสำนักงาน)    จำนวน 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นนทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 152 งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)    จำนวน 14,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 153 งบลงทุน    จำนวน 2,377,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 154 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)    จำนวน 3,157,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 155 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)    จำนวน 2,793,700 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย และ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 156 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)    จำนวน 10,407,566 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี และ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 157 งบลงทุน  จำนวน 10,233,300 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม, ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์, ผอ.สพด.สงขลา แล ะผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 158 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)    จำนวน 534,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 159 งบลงทุน  จำนวน 1,247,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 160 งบลงทุน   จำนวน 2,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี และ  ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 161 งบลงทุน   จำนวน 2,632,200 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 162 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)    จำนวน 880,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 163 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)    จำนวน 2,181,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 164 งบลงทุน   จำนวน 20,516,400 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ลำพูน, ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce