หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบใบสำคัญ เอกสาร หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ตรวจสอบใบสำคัญ เอกสาร หลักฐาน การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร ให้ถูกต้องตามสิทธิและระเบียบกำหนด
ตรวจสอบใบสำคัญ เอกสาร หลักฐาน การเบิกค่าสาธารณูปโภค
จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลการเบิกเงินทุกประเภท
ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกำหนด
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกฏ ระเบียบการเบิกเงิน
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce