มอบอำนาจรองอธิบดี

ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 630/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 629/2565 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 635/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 385/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 327/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 859/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 482/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 300/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 279/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 6/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 635/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 634/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 372/2562 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 371/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 370/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 369/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 368/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 367/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 254/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 253/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 252/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 251/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินการสั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2558

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 203/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2556

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1041/2556 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2555

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1521/ 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 257/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2554

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1427/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2553

คำสั่งที่ 308/2553 เรื่อง แต่งตั้งสำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร เป็นการภายใน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

ปีงบประมาณ 2552

คำสั่งที่ 1155/2552 ลว. 9 ตุลาคม 2552 (ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจเดิมและคำสั่งใหม่มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี)

ปีงบประมาณ 2551

คำสั่งที่ 424/2551 ลว. 20 มีนาคม 2551 (สั่งและปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์)
คำสั่งที่ 678/2551 ลว. 2 มิถุนายน 2551 (การสั่ง การอนุญาติ การอนุมัติการปฏิบัติราชการ)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce