16 - 18 ก.ย. 62 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ" และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce