15 เม.ย. 63 : แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วงงานส่วนกลาง (ที่ กษ.0803.08/512)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 - แบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)

 - แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce