3 ส.ค.63 : ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงินงบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 (ที่ กษ.0803.01/2744)

ดาวน์โหลดเอกสาร

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce