12 ต.ค. 63 : ซ้อมความเข้าใจระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Eveluation System : GAQA) (ที่ กษ.0803.05/577)

ดาวน์โหลดเอกสาร

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce