13 ม.ค. 64 : ผู้อำนวยการกองคลัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce