9 พ.ย. 2564 : แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ตามมาตรการในการเข้าออกจังหวัด (ที่ 0803.07/281)

ดาวน์โหลดเอกสาร

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce