ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ซื้อวัสดุปูนโดโลไมท์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม801จำนวน4เครื่อง
จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
จ้างจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ50ปีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกวด ราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์สารคดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งพ.ด.จำนวน5รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเดิมพร้อมท่อลอด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
จ้าง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ตามรายละเอียดโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เกษตรกรเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปี งบประมาณ 2556
จ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่องส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการ(แบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ)
บำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี 2556
สอบราคาซื้อเครื่องตัดดิน-หิน จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องตัดดินขหิน(ขนาดใหญ่)จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce