หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางบัญชี และจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือของกรม พร้อมจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่เป็นเงินรายได้โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรม
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารและจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานส่วนกลางของกรม
รวบรวม ดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการบัญชี
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce