หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ดำเนินการเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลางและการโอนสิทธิ / ลดวงเงินของส่วนภูมิภาค
  จัดทำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี
  จัดทำรายงานฐานะทางการเงินของกรม
  จัดทำรายงานการรับ และการจ่ายเงินที่เป็นเงินรายได้ โดยไม่ต้องนำส่งเป็น รายได้แผ่นดินตามมาตรา 170
  จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรม
  ประมวลผลค่าเสื่อมราคา / ค่าเสื่อมราคาสะสม ในระบบ GFMIS ของกรม
  เก็บรักษาเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย
  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce