แนะนำกองคลัง

        เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ได้แบ่งส่วนราชการให้มีแผนกคลังอยู่ในสำนักงานเลขานุการกรม     กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ต่อมาปี พ.ศ. 2518 มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินใหม่       ยกฐานะจากแผนกคลัง แยกจากสำนักงานเลขานุการกรม ตั้งเป็นกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายนามผู้บริหาร

1. นายสมพงษ์ ปองเกษม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 - 2528
2. นายภาณุมาต อัตถากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2538
3. นางสาวทองเจือ อิฐรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2541
4. นางสาวศิริมา บัวประเสริฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 - 2543
5. นายวิรัช สมัครมิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2548
6. นางอัญฑิการ์ ศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2553
7. นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2554
8. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

กองคลังบริการฉับไวใส่ใจทุกขั้นตอน บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ 

ภารกิจ

บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


อำนาจหน้าที่กองคลัง

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรมฯ

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce