*หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน เดือนพฤษภาคม 2558 *ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ *ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/พ.0029 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 **ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3/ว 161 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่นกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหน่วยงานสนับสนุน และบริหารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้บริการข่าวจากหน่วยงานภายนอก
26 มี.ค. 2558 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
30 เม.ย. 2557 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
30 เม.ย 2557 คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
30 เม.ย 2557 การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญลูกจ้างสำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ข่าวกองคลัง
30 เม.ย. 2557 ผอ.กค.และเจ้าหน้าที่ กรมประมงเยี่ยมชมและดูงานกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลสถิติการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด 10 อันดับ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท ณ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558


ภาพกิจกรรม
ผอ.กค.พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับ รธพ.ปก. เลี้ยงปีใหม่กองคลังวันที่ 11 ก.พ.58

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญาภัค ทองจันทร์

ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
Trust - เชื่อมั่น
Happiness - สุขสันต์
Accomplishment - สำเร็จ
Integration - บูรณาการ
Learning - เรียนรู้
Developing - พัฒนา
Delighting -ปิติยินดี

หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เข้าชม
Free Web Site Counter

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง
© http://www.fid101.ldd.go.th | Online 1 User | Hit : 338882