หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

นางวราพร เจิมไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี)นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร
นางสาวพุทธธิดา สาระธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวเตือนใจ ประเสริฐศรี
นางสาวสุธิณี ชุมดี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัทรา คล้ายนิล
นักวิชาการพัสดุ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce