1). การยกยอดข้อมูลในระบบ GFMIS

  ที่ กค 0410.3/ว405 ลว. 12 ต.ค. 48 เรื่องการยกยอดข้อมูลและการปรับปรุงรายการยกยอด
  ที่ กค 0410.2/ว293 ลว. 26 ก.ค. 48 เรื่องการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS

2). แนวทางการยกเลิกบัญชีมือ

  ที่ กค 0410.3/ว166 ลว. 11 พ.ค. 50 เรื่องแนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

3). ขั้นตอนการทำลายเอกสาร

  ตัวอย่างขั้นตอนการทำลายเอกสาร (ส่วนกลาง)

4). ซ้อมความเข้าใจ

  9 ก.พ. 60 : ซ้อมความเข้าใจรหัสบัญชีรายได้แผ่นดิน สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  16 ก.ย. 59 : ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS
  28 เม.ย.59 : ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างฯ
  19 พ.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น
  19 พ.ย. 58 : ซอมความเข้าใจยกเลิกรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
  23 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในระบบ GFMIS

  14 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยเบิกจ่าย สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
  3 ก.พ. 57 : ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  22 ก.ย. 57 : ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS
  3 ก.พ. 57 : ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

5). ทะเบียนคุม

6). อื่่นๆ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce