พรบ.และระเบียบ

  13 พ.ค. 62 : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  13 พ.ค. 62 : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

  10 ต.ค. 61 : พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  19 เม.ย. 61 : พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  3 ก.ย. 53 : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พศ. 2553
  7 มี.ค. 51 : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  1 ต.ค. 48 : ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce