การจัดทำรายงานประจำเดือน


  ที่ กษ.0803.02/150  ลว. 27 ต.ค. 58 : ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานประจำเดือนเเละประจำปี
  ที่ กษ.0803.05/305  ลว. 14 ก.ย. 58 : ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยเบิกจ่าย สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
  ที่ กค 0423.3/ว63 ลว. 21 ก.พ. 54 เรื่องวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารฯ
  ที่ กค 0409.3/ว483 ลว. 13 ธ.ค. 53 เรื่องแนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบฯ
  ที่ กค 0423.3/ว30 ลว. 2 ก.พ. 52 เรื่องการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
  ที่ กค 0410.4/ว 109 ลว. 27 มี.ค. 50 เรื่องซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการเงินประจำเดือน
  ที่ กค 0410.3/ว 108 ลว. 10 ต.ค. 49 เรื่องรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน
  ที่ กค 0409.3/ว88 ลว. 4 ต.ค. 49 เรื่องแนวทางปฏิบัติงานในระบบGFMISให้รัดกุมยิ่งขึ้น
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce