กระดาษทำการ / การแก้ไขข้อผิดพลาด

  ที่ กค 0423.3/ว14 ลว. 16 ม.ค. 55 เรื่องแนวทางการจัดทำกระดาษทำการปีงปม.54
  ที่ กค 0423.3/ว11 ลว. 11 ม.ค. 54 เรื่องการจัดทำกระดาษทำการปีงปม.53
  ที่ กค 0423.3/ว461 ลว. 17 ธ.ค. 52 เรื่องการจัดทำกระดาษทำการปีงปม.52
  ที่ กค 0423.3/ว51 ลว. 23 ก.พ. 52 เรื่องการจัดทำกระดาษทำการปีงปม.51
  ที่ กค 0423.4/ว436 ลว. 17 ธ.ค. 51 เรื่องการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบฯ (จะปิดระบบปี51)
  ที่ กค 0423.4/ว412 ลว. 21 พ.ย. 51 เรื่องการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบฯ
  ที่ กค 0423.4/ว320 ลว. 23 ก.ย. 51 เรื่องการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ (48-50)
       - กค.51 คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง GL_09
       - ปี 51 เอกสารประกอบการบรรยายการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง GL9
  ที่ กค 0423.3/ว210 ลว. 13 มิ.ย. 51 เรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดปีงปม.50
  ที่ กค 0423.3/ว110 ลว. 24 มี.ค. 51 เรื่องการบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดปี 50
  ที่ กค 0423.4/ว100 ลว. 17 มี.ค. 51 เรื่องการปิดงวดบัญชีงปม.50
  ที่กค 0410.3/ว 409 ลว. 23 พ.ย. 50 เรื่องวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีพ.ศ.48-49
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce