การปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ

  ที่ กษ 0803.05/312 ลว. 16 ก.ย. 59 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
  ที่ กษ 0803.05/323 ลว. 23 ก.ย. 58 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
  ที่ กษ 0803.05/362 ลว. 22 ก.ย. 57 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
  ที่ กษ 0803.05/3354 ลว. 25 ก.ย. 55 : เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
  ที่ กค 0423.3/ว335 ลว. 31 ส.ค. 55 : เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงปม.ในระบบ GFMIS (ล่าสุด)
  ที่ กค 0423.3/ว300 ลว. 3 ก.ย. 52 : เรื่องการปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินปี 2552
  ที่ กค 0423.3/ว353 ลว. 9 ต.ค. 51 : เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีฯ
  ที่ กค 0410.3/ว527 ลว. 30 ธ.ค. 48 : เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีฯ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce