ระบบรับและนำส่ง

  ที่ กค 0803.03 ลว. 10 พ.ค. 62 เรื่องขอซ้อมความเข้าใจในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ กค 0410.3/ว571 ลว. 22 ต.ค. 61 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ กค 0402.2/ว100 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ กค 0410.3/ว364 ลว. 17 ส.ค. 61 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS.
  ที่ กค 0402.2/ว116 ลว. 31 ก.ค. 60 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
  ที่ กค 0410.3/ว399 ลว. 10 ต.ค. 59 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
  ที่ กค 0406.3/01262 ลว 16 ม.ค. 55 เรื่องขอหารือกรณีบัญชีเงินฝากธนาคารมียอดเงินคงค้างในบัญชี
  รหัสบัญชีธนาคารย่อย (ZBANK) ของส่วนภูมิภาคกรมพัฒนาที่ดิน
  ที่ กค 0409.3/ว504 ลว. 29 ธ.ค. 53 เรื่องแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งฯ
  ที่ กค 0423.3/ว337 ลว. 30 ก.ย. 51 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนำเงินส่งคลัง
  ที่ กค 0409.2/ว74 ลว. 26 ก.พ. 51 เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0409.2/ว357 ลว. 17 ต.ค. 51 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
  ที่ กค 0409.2/ว296 ลว. 5 ก.ย. 51 เรื่องกระบวนงานการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce