ผังบัญชี/รหัสรายได้/กลุ่มวัสดุ

ผังบัญชี GFMIS ที่ใช้เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน

  ที่ กษ 0803.05/37 ลว. 6 ก.พ. 60 เรื่อง สรุปผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 2560 สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  ที่ กษ 0803.05/422 ลว. 19 พ.ย. 58 เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจยกเลิกรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0423.2/ว141 ลว. 25 เม.ย. 51 เรื่องผังบัญชีมาตรฐาน  
  ที่ กค 0423.2/ว141 ลว. 25 เม.ย. 51 เรื่องผังบัญชีมาตรฐาน
  สรุปรหัสบัญชีแยกประเภท v.2551 ที่ใช้เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน (ปรับปรุงแก้ไขใหม่)
  ความหมายรหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทรหัสบัญชีรายได้แผ่นดินที่ใช้เฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน

  รหัสบัญชีรายได้แผ่นดิน
  ขอซ้อมความเข้าใจรหัสบัญชีรายได้แผ่นดิน สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกลุ่มวัสดุในระบบ GFMIS

  รหัสกลุ่มวัสดุ
  ตัวอย่างกลุ่มวัสดุที่ใช้ในส่วนกลาง
  แบบฟอร์มสรุปวัสดุคงคลัง

ศูนย์ต้นทุนกรมพัฒนาที่ดิน

  ศูนย์ต้นทุน , แหล่งของเงิน ( ปรับปรุงใหม่ )


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce